Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
I Jesienne Manewry Ekotona
2008-10-25
Grudzi±dz
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
jeden etap dzienny w kategoriach:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD - urodzeni w 1995 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1992 - 1994 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1989 - 1991 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1988 i starsi ( dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa w Wêgrowie -Wêgrowo 46
10.00
Zg³oszenia (nazwa szko³y, imiê i nazwisko opiekuna, liczba zawodników, kategorie) najpó¼niej do dnia 22 pa¼dziernika 2008 roku do Beaty Chodziutko-Furso, najlepiej drog± elektroniczn± beatachf@wp.pl,
ewentualnie telefonicznie: (0-56) 46 813 35 do 20.00
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi:
TP - 2z³ ;TD - 2,50 z³ ; TM - 3,00z³ ; TJ - 3,50 z³ ; TS - 4,00z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko-Furso (0-56) 46 813 35 do 20.00, beatachf@wp.pl
Autobus organizatora (p³atny 1,50z³-w obie strony) podstawiony na parkingu Intermarche ul. Rapackiego odjazd godz. 8:30 Zatrzymuje siê na przystanku przy bursie ul. Hallera-godz.8:35 oraz na wysoko¶ci o¶. Lotnisko- przystanek przy wodoci±gach ul. Warszawska – godz. 8:40
Przy zg³oszeniu nale¿y podaæ liczbê osób chc±cych skorzystaæ z przejazdu autobusem.