Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXI Nocne MnO
2008-11-29
Pako¶æ
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Pako¶ci
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Oddzia³ PTTK w Inowroc³awiu
Klub InO SKARMAT z Torunia

Sponsor:
Firma fotograficzna S³awomira Sawiny z Che³mna
jeden etap nocny w kategoriach:

TP - dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych (dru¿yny dowolne)
TD - ur. w roku 1995 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM - ur. w latach 1992-1994 (dru¿yny 2 os)
TJ - ur. w latach 1989-1991 (dru¿yny 1-2 os)
TS - ur. w roku 1988 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
Szko³a Podstawowa im. Powstañców Wielkopolskich w Pako¶ci ul. Szkolna 2
Pako¶æ
Czarno-bia³a, nietypowa skala 1:10000
16:20
Zg³oszenia ( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 25 listopada 2008 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21, lub w sekretariacie szko³y w Pako¶ci, lub elektronicznie: rgotowski@wp.pl
Wpisowe p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TS- 5 z³; TJ- 4,5 z³, TM - 4,0 z³ , TD - 3,5 z³
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i to bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Z Inowroc³awia autobusem PKS lub firmy MATBUD do Pako¶ci (trasa Inowroc³aw - Barcin - ¯nin), dalej pieszo od rynku ok. 300m w kierunku na ¯nin. Odjazdy autobusów z Inowroc³awia do Pako¶ci :
MATBUD (przystanek przy wie¿owcu na ul. Kopernika, ko³o dworca PKS: 13.10, 13.35, 14.20, 15.30
a. impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
b. nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
c. uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
d. obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty,
e. ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów,
f. impreza jest zaliczana do klasyfikacji Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w MnO.

Informacja dla uczestników z Torunia:
W sobotê o 14.00 wyje¿d¿a na zawody do Pako¶ci autobus z Torunia, odjazd sprzed Zespo³u Szkó³ Nr 7
na ul. Ba¿yñskich, koszt przejazdu w obie strony 5 z³, zg³oszenia na przejazd przyjmuje do wyczerpania miejsc: waldemar.fijor@gmail.com