Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVIII Zima z Kompasem
2009-01-17
Che³m¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub InO OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Urz±d Miasta w Che³m¿y, Urz±d Gminy w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT w Che³m¿y
Klinika Stomatologiczna ALDENT w Che³m¿y
1 etap dzienny: impreza zaliczana do Pucharu Województwa w MnO
TP - dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w latach 1996 - 1998 ( dru¿yny 2- 3 osobowe)
TM - ur. w latach 1993 - 1995 ( dru¿yny 2- 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1990 - 1992 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1989 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
17 stycznia 2009 (sobota) , SP nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
8.30 - 9.30 przyjmowanie uczestników w bazie, 9.30 uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 13.01.2009, na adres:
Oddzia³ Miejski PTTK, t el.(0-56) 62-229-21 , ul. Piekary 41 87-100 Toruñ
Wpisowe p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Z Torunia bêdzie zorganizowany dojazd autokarem, koszt w obie strony wynosi 8 z³, wyjazd o godz. 8.20; zainteresowani proszeni s± o kontakt na adres: waldemar.fijor@gmail.com liczba miejsc ograniczona.

- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2008,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we
w³asnym zakresie,
- osobom zg³oszonym, ale nieobecnym nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot
wpisowego,
- organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za szkody spowodowane przez
osoby trzecie.