Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVIII Zimowa InO Ekotona
2009-01-31
ok. Grudzi±dza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale Miejskim PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu,
Urz±d Miejski w Grudzi±dzu
jeden etap dzienny
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD - urodzeni w 1996 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1993 - 1995 (dru¿yny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1990 - 1992 (dru¿yny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1989 i starsi (dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny
Szko³a Podstawowa w Grupie ul. Szkolna 2
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca, imiê i nazwisko opiekuna, liczba zawodników, kategorie) nale¿y dokonaæ do 28.01.2009r. do Beaty Chodziutko-Furso, e-mail: beatachf@wp.pl telefon: (0-56) 468 13 35 do godz.20.00.
Opiekunowie grup proszeni s± o sporz±dzenie listy zawodników z podzia³em na kategorie i dru¿yny (wzór zg³oszenia w za³±czeniu), i przes³anie jej poczt± elektroniczn± najpó¼niej 30 stycznia do godz.20.00. Istnieje mo¿liwo¶æ naniesienia poprawek w bazie imprezy.
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi:
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi:
TP - 2z³ ;TD - 2,50 z³ ; TM - 3,00z³ ; TJ - 3,50 z³ ; TS - 4,00z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko_Furso (0-56)468 13 35 do 20.00, beatachf@wp.pl
PKP: Grudzi±dz 8.27 › Grupa 8.39
Powrót: Grupa 13.06 › Grudzi±dz 13.19 Grupa 15.32 › Grudzi±dz 15.45

Eurobus: Grudzi±dz (Al.23 Stycznia) 8.40 › Grupa 9.05
Powrót: Grupa 13.15 › Grudzi±dz 13.40 Grupa 14.55 › Grudzi±dz 15.20
¦wiadczenia:
- mapa dla ka¿dego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów kategorii TD,TM,TJ,TS,
- dro¿d¿ówka i gor±ca herbata po etapie.
Uwagi organizatorów:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie,
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki i szkody zaistnia³e w wyniku dzia³ania uczestników (za niepe³noletnich uczestników odpowiadaj± ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- impreza wliczana jest do Pucharu Województwa w MnO i Pucharu Komisji Turystyki Pieszej,
- uczestnicy powinni posiadaæ: odpowiednie obuwie i odzie¿, przybory do pisania, przybory kre¶larskie, busolê i "koszulkê" na mapê,
- istnieje mo¿liwo¶æ zakupu ksi±¿eczek InO w cenie 3,50 z³