Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO
2009-03-28
Przysiek
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu
K-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60+ oraz OPEN
TP ( kategoria dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych mo¿liwy start w zespole ).
W przypadku ma³ej liczby zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
Przysiek ok. 10 km na zachód od Torunia (w kierunku na Bydgoszcz)
11.00 / sekretariat czynny od godz. 9.30
Zg³oszenie zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
numer ewidencyjny K-P OZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ, do dnia 20 marca 2009, na adres:
waldemar.fijor@gmail.com tel. 0-56 62-369-40 w godz.20.00 - 22.00.

Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ – z uwagi na druk map z trasami.
w wysoko¶ci : 3,0 z³ w kat. K, M -10N oraz TP
oraz 5,0 z³ we wszystkich w pozosta³ych kategoriach
pobierane bêdzie w centrum zawodów.
zjazd z drogi nr 80 Toruñ – Bydgoszcz w Przysieku (oznakowany) i dalej w kierunku pó³nocnym ok. 2000 m
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ