Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw runda 2.
2009-03-29
Mariampol
Biegi na Orientację
BnO Bydgoszcz przy PTTK POW
indywidualne, dzienne, bieg klasyczny

K-10 N; 12; 14; 16; 18/20; 21/35 35+
M-10N; 12; 14; 16; 18; 20/21; 35/40; 45/50; 55; 60+ oraz OPEN
Przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Fordonie
teren czê¶ciowo pagórkowaty, dobrze przebie¿ny, du¿a ilo¶æ dróg, przecinek
1 : 10 000 „Mariampol” e – 2.5 akt. 2009 r autor Waldemar Fijor
11:00 / sekretariat czynny od godz. 9.30
Zg³oszenia przesy³aæ do 20.03.2009 r na adres Ryszard Jakielaszek ul. Wolna 1/88 85-794 Bydgoszcz tel. 052-346-89-50 po godzinie 20:00,
ryszard_jakielaszek@o2.pl W zg³oszeniu podaæ imiê nazwisko, datê urodzenia, kategorie nr. ewidencyjny oraz nr. licencji

Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ, poniewa¿ mapy bêd± drukowane z trasami.
6 z³ – gdy zawodnik jest zg³oszony do 20.03.2009 r. Op³ata pobierana w centrum zawodów. W przypadku nie startowania zg³oszonego zawodnika wpisowe przepada. Zawodnicy zg³oszeni po 20.03.2009 r wpisowe 10 z³
Z kierunku Gdañska w m. ¯o³êdowo skrêciæ w lewo na m. Jaru¿yn, 4 km dalej przy kapliczce w prawo kierunek Bydgoszcz, 1 km dalej stadnina koni, skrêciæ w prawo, parking.

Z Fordonu ze starego rynku ul.Wyzwolenia 3 km w kierunku m.W³óki, za posterunkiem policji 300m dalej w lewo na m. Jaru¿yn po lewej stadnina koni, parking
dyplomy za miejsca 1 - 3,

Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.