realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVI Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO runda 4.
2009-04-05
Dêbo³êka
Biegi na Orientację
UKS B³yskawica – Dêbo³êka
Starostwo Wa³cz , Gmina Wa³cz.
Dzienne indywidualne w ramach B RTZ
K-10N,12,14,16,18, 20/21,35+ ;
M - 10N,12,14,16,18,20/21,35/40,45/50,55,60+,
oraz OPEN i TP(mo¿na biegaæ w 2-3 osobowych zespo³ach)
W przypadku ma³ej ilo¶ci zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
Zajazd „ Le¶ny Dwór” I³owiec 78-600 Wa³cz
RUDKI, 1:10 000, warstwice co 2,5m.,
11:00 / Sekretariat czynny od godz. 9:00
zawieraj±ce imiê i nazwisko, datê urodzenia , kategoriê
i numer rejestracyjny PZBnO (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ do dnia 26.03.08r. – pro¶ba na adres :Zdzis³aw Dominiak 78-600 Wa³cz. ul. Królowej Jadwigi 18/10. Tlf; 509 718 222 w godz; 19.00 – 22.00.
e-mail zdzislawdominiak@wp.pl

Dyplomy za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii,
w kategorii KM- 10 i TP 3 z³
w pozosta³ych kat. 5 z³
(17 km od Wa³cza przy trasie Wa³cz – Koszalin nr 163 )
Dyplomy za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii.

Nocleg (w dniu 04.04) W Szkole Podstawowej w Dêbo³êce na materacu lub na tapczaniku z w³asnym ¶piworem w kwocie 5 z³ od osoby.
Istnieje mo¿liwo¶æ noclegu w „Le¶nym Dworze ”
- w centrum zawodów: warunki bardzo dobre (pokoje z ³azienk± i telewizj± sat.) 1 osobowy – 60 z³.,
2 osobowy 80 z³., Apartament 2 pokoje 4 osoby 120 z³., tel. 067 258 17 96

Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn±
odpowiedzialno¶æ.