Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVI Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO runda 4.
2009-04-05
Dêbo³êka
Biegi na Orientację
UKS B³yskawica – Dêbo³êka
Starostwo Wa³cz , Gmina Wa³cz.
Dzienne indywidualne w ramach B RTZ
K-10N,12,14,16,18, 20/21,35+ ;
M - 10N,12,14,16,18,20/21,35/40,45/50,55,60+,
oraz OPEN i TP(mo¿na biegaæ w 2-3 osobowych zespo³ach)
W przypadku ma³ej ilo¶ci zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
Zajazd „ Le¶ny Dwór” I³owiec 78-600 Wa³cz
RUDKI, 1:10 000, warstwice co 2,5m.,
11:00 / Sekretariat czynny od godz. 9:00
zawieraj±ce imiê i nazwisko, datê urodzenia , kategoriê
i numer rejestracyjny PZBnO (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ do dnia 26.03.08r. – pro¶ba na adres :Zdzis³aw Dominiak 78-600 Wa³cz. ul. Królowej Jadwigi 18/10. Tlf; 509 718 222 w godz; 19.00 – 22.00.
e-mail zdzislawdominiak@wp.pl

Dyplomy za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii,
w kategorii KM- 10 i TP 3 z³
w pozosta³ych kat. 5 z³
(17 km od Wa³cza przy trasie Wa³cz – Koszalin nr 163 )
Dyplomy za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii.

Nocleg (w dniu 04.04) W Szkole Podstawowej w Dêbo³êce na materacu lub na tapczaniku z w³asnym ¶piworem w kwocie 5 z³ od osoby.
Istnieje mo¿liwo¶æ noclegu w „Le¶nym Dworze ”
- w centrum zawodów: warunki bardzo dobre (pokoje z ³azienk± i telewizj± sat.) 1 osobowy – 60 z³.,
2 osobowy 80 z³., Apartament 2 pokoje 4 osoby 120 z³., tel. 067 258 17 96

Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn±
odpowiedzialno¶æ.