Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Lampion EKOTONA
2006-05-27
okolice Grudzi¹dza
Marsze na Orientację
SKKT-PTTK KInO EKOTON przy II Liceum Ogólnokszta³c±cym w Grudzi±dzu
Przy wspó³pracy z Miejskim O¶rodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu.
Oraz sponsorem Polskim Przemys³em Miêsnym i Drobiarskim MAT ul. Nad Torem 2 w G-dzu.
1 etap dzienny:
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD – trasa dzieci, urodzeni w 1993 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – trasa m³odzie¿owa, urodzeni w latach 1990 – 1992 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ – trasa juniorów, urodzeni w latach 1987 – 1989 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS – trasa seniorów, urodzeni w 1986 i starsi ( dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
O¶rodek „Delfin” nad jeziorem Rudnickim
las Rudnicki
10.30
Null
Null