Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO - runda 7.
2006-06-04
Gniewkowo
Biegi na Orientację
Klub Sportowy LZS Biegus Gniewkowo,
MKS SKARMAT przy Spó³dzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu,
OM PTTK w Toruniu
Wspó³organizatorzy:
Urz±d Miasta w Toruniu
Restauracja EDEN – Grzegorz i Barbara ¦wita³a
Nadle¶nictwo Gniewkowo
1 etap dzienny w kategoriach:
K-10N, 12, 14, 16, 18, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55/60+ oraz OPEN
parking przy obelisku
Gniewkowo - Mapa Zajezierze 2
godz. 00 - 11.00, sekretariat 9.30 - 10.45
Null
Null
Waldemar Fijor 0-56 62-369-40 w godz. 19.00 - 22.00, w.fijor@metron.torun.pl
z Gniewkowa ul. Zajeziern± ok. 2 km pod Obelisk zjazd z drogi Toruñ – Inowroc³aw na pocz±tku obwodnicy i dalej oznakowany
Noclegi:
w sprawie noclegów kontaktowaæ siê z dyrekcj± Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Gniewkowie ul. Powstañców Wlkp. 3 tel. 052 355 84 25 lub z kierownikiem zawodów tel. (052) 355 80 75 (wieczorem)