Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXII Nocne Marsze na Orientacjê
2009-11-28
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê PTTK ,,SKARMAT”
- przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu.
Etap nocny, trasy krótkie 2 - 4 km (zale¿nie od kategorii)
mapy czarno-bia³e, teren dobrze przebie¿ny
TD – ur. w roku 1996 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1993-1995 (dru¿yny 2 os)
TJ – ur. w latach 1990-1992 (dru¿yny 1-2 os)
TS – ur. w roku 1989 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
TP - dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych (w razie potrzeby z instruktorem).
Centrum Zawodów Motocrossowych TKM w Toruniu przy ul. Bielañskiej
16.20
Zg³oszenia ( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 26 listopada 2009 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21
Potrzebê wyj¶cia na trasê TP z instruktorem nale¿y podaæ w zg³oszeniu.
Wpisowe p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TS- 5 z³; TJ- 4,5 z³, TM - 4,0 z³ , TD – 3,5 z³, TP – 3,0
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i to bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Z dworca PKP Toruñ G³ówny autobusem nr 36 do przystanku przy ulicy Gagarina i dalej pieszo ok. 1800 m ul. Szosa Okrê¿na - £ukasiewicza - Bielañska
Z dworca PKP Toruñ Wschodni (przej¶cie na przystanek przy ulicy ¯ó³kiewskiego ) autobusami nr 15, 26, 40 do pêtli przy ul. Szosa Okrê¿na ( ko³o Uniwersytetu Miko³aja Kopernika) i dalej pieszo jw.
Ramowy program imprezy:
15.45 - 16.20 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.50 - 16.15 – spotkanie kalendarzowe Kujawsko-Pomorskiej Komisji InO
16.20 - otwarcie i odprawa techniczna
16.40 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.20 - podsumowanie dla kat. TP

¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, pami±tkowy odcisk pieczêci.

Uwagi koñcowe:
-impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
-nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
-uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
-obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty,
-ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów,
-impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê.