Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IV Festyn InO III SZPRYCHA SKARMATU
2006-06-10
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu Urz±d Miasta Torunia
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Szko³a Le¶na na Barbarce
a. trasy rowerowe - III Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie* (dla pocz±tkuj±cych lub zespo³ów z doros³ymi opiekunami)
TD – ur. w roku 1993 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1990 – 1992 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TJ – ur. w latach 1987 – 1989 (dru¿yny 1 –2 osobowe)
TS – ur. w roku 1986 i starsi (dru¿yny 1 –2 osobowe)
b. trasy piesze:
II Wiosenne Harce z Map±
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie
TU – nieco trudniejsza trasa dla ¶rednio zaawansowanych, równie¿ bez ograniczeñ.
II Rajd „W poszukiwaniu kwiatu paproci”
TR – trasa rekreacyjna bez ograniczeñ wiekowych. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 na pêtli autobusowej przy ul. Okrê¿nej. O godz. 10.00 nast±pi wymarsz na trasê piesz±: Toruñ (Okrê¿na) – Fort VIII – Fort VII – Barbarka –Toruñ (Wrzosy I) o d³ugo¶ci 8 km. Podczas marszu odbêdzie siê poszukiwanie kwiatu paproci.

* - liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15
Osada le¶na Barbarka (nie dotyczy uczestników II Rajdu „W poszukiwaniu kwiatu paproci”)
nietypowe, czarno –bia³e lub kolorowe, skale map ró¿ne
trasy rowerowe 10.30, trasy piesze 10.00-12.00
Null
Null