realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IV Festyn InO III SZPRYCHA SKARMATU
2006-06-10
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu Urz±d Miasta Torunia
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Szko³a Le¶na na Barbarce
a. trasy rowerowe - III Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie* (dla pocz±tkuj±cych lub zespo³ów z doros³ymi opiekunami)
TD – ur. w roku 1993 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1990 – 1992 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TJ – ur. w latach 1987 – 1989 (dru¿yny 1 –2 osobowe)
TS – ur. w roku 1986 i starsi (dru¿yny 1 –2 osobowe)
b. trasy piesze:
II Wiosenne Harce z Map±
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie
TU – nieco trudniejsza trasa dla ¶rednio zaawansowanych, równie¿ bez ograniczeñ.
II Rajd „W poszukiwaniu kwiatu paproci”
TR – trasa rekreacyjna bez ograniczeñ wiekowych. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 na pêtli autobusowej przy ul. Okrê¿nej. O godz. 10.00 nast±pi wymarsz na trasê piesz±: Toruñ (Okrê¿na) – Fort VIII – Fort VII – Barbarka –Toruñ (Wrzosy I) o d³ugo¶ci 8 km. Podczas marszu odbêdzie siê poszukiwanie kwiatu paproci.

* - liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15
Osada le¶na Barbarka (nie dotyczy uczestników II Rajdu „W poszukiwaniu kwiatu paproci”)
nietypowe, czarno –bia³e lub kolorowe, skale map ró¿ne
trasy rowerowe 10.30, trasy piesze 10.00-12.00
Null
Null