Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIX Zima z Kompasem
2010-01-16
Che³m¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Sponsorzy:
Urz±d Miasta w Che³m¿y
Urz±d Gminy w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT w Che³m¿y
Klinika Stomatologiczna ALDENT w Che³m¿y
1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w 1997 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1994 - 1996 ( dru¿yny 2- 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1991 - 1993 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1990 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
ok. Che³m¿y
Nietypowe, czarno-bia³e, czê¶ciowo aktualizowane.
9.00 uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 13.01.2010, na adres: Oddzia³ Miejski PTTK t el. (0-56) 62-229-21 ul. Piekary 41 87-100 Toruñ
Wpisowe p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Wpisowe dla osób wcze¶niej nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.

Ramowy program
8.00 - 9.00 przyjmowanie uczestników w bazie
9.00 uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
ok. 13.15 zakoñczenie kat. TP, TD
ok. 14.00 zakoñczenie kat. TM, TJ, TS
¦wiadczenia :
Ciep³y posi³ek po etapie, mapa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, upominki dla uczestników w kat. TP, upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS,
Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2009,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie,
- osobom zg³oszonym, ale nieobecnym nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego,
- organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za szkody spowodowane przez osoby trzecie.