Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIX Zimowa InO Ekotona
2010-02-06
ok. Grudzi±dza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki UM w Grudzi±dzu
Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Rafa³ Zbrze¼ny
Sêdzia g³ówny Beata Chodziutko-Furso
Budowa tras TS/TJ Bartek Bociek
TM/TD/TP Marcin Iwiñski
Instruktorzy TP Micha³ Wójcik, Robert Jaworski, Piotr Mazur
Sekretariat Anna Krzy¿ykowska, Marta Gerke, Klaudia Lõffler, Agata Chodziutko
Pozostali organizatorzy Anna K³odawska, Dariusz K³odawski, Krzysztof Furso
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-bia³e
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD – ur. w roku 1997 i m³odsi (zespo³y dwu- lub trzyosobowe)
TM – ur. w latach 1994-1996 (zespo³y dwuosobowe)
TJ – ur. w latach 1991-1993 (zespo³y dwuosobowe)
TS – ur. w latach 1990 i starsi (zespo³y dwuosobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Las Rudnicki, baza: Restauracja - Pla¿a Miejska, ul. Zale¶na 1
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca, liczba zawodników, opiekunowie) do dnia 4 lutego (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso, beatachf@wp.pl, ewentualnie tel. 56 46 813 35 do 20.00.
Listy zawodników z podzia³em na zespo³y koniecznie poczt± elektroniczn± najpó¼niej 5 lutego do 20.00. Lista sporz±dzona na formularzu do³±czonym do regulaminu powinna stanowiæ za³±cznik. Przes³anie jej w takim formacie usprawni pracê sekretariatu. (Sekretariat z góry dziêkuje!)
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi: TP i TD - 2,50 z³; TM - 3,00 z³; TJ - 3,50 z³; TS - 4,50z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Ramowy program imprezy:
9.00 – 9.45 – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.20 – start pierwszego zespo³u („godzina zero”)
14.30-15.00 – uroczyste zakoñczenie zawodów
¦wiadczenia:
- mapa dla ka¿dego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów kategorii TD,TM,TJ,TS,
- ciep³y posi³ek i herbata po etapie (OBOWI¡ZKOWY W£ASNY KUBEK!!!)
Uwagi koñcowe:
• Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
• Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie.
• Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki i szkody zaistnia³e w wyniku dzia³ania uczestników (za niepe³noletnich uczestników odpowiadaj± ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
• Osoby niepe³noletnie, startuj±ce indywidualnie, musz± posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub opiekunów.
• Uczestnicy powinni posiadaæ odpowiednie obuwie i odzie¿, przybory do pisania, przybory kre¶larskie, busolê i „koszulkê” na mapê.
• Istnieje mo¿liwo¶æ zakupu ksi±¿eczek InO w cenie 3,50 z³.
• Uczestnicy powinni zabraæ ze sob± w³asne kubki na herbatê.