Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIII Kopernikañskie MnO
2010-02-20
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.

PATRONAT PRASOWY:

Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”

WSPÓ£ORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Urz±d Miasta w Toruniu,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Muzeum Okrêgowe w Toruniu
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Centrum Kultury - Zamek Krzy¿acki
Emporium – Pami±tki Toruñskie
Fundacja Inter Star

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Dariusz Lipiñski
Sêdzia G³ówny - Dariusz Pop³awski
Sêdzia OMTT-K - Jacek P³onka
Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska
Obs³uga techniczna - cz³onkowie klubu InO SKARMAT
TP – trasa turystyczno-krajoznawcza dla pocz±tkuj±cych (niezale¿nie od wieku)
TO – trasa turystyczna –krajoznawcza dla bardziej zaawansowanych (niezale¿nie od wieku)

(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego otrzymaj± w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
20 lutego 2010 (sobota); dziedziniec Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
Toruñ, Sarówka
Materia³y startowe bêd± wydawane na bie¿±co przez ca³y czas, pomiêdzy godz. 10.00 a 12.00 na dziedziñcu Ratusza Staromiejskieg
Zg³oszenia (nale¿y podaæ ilo¶æ uczestników) przyjmowane bêd± do dnia 15.02.2010 r.
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.

Wpisowe w wysoko¶ci: 3,0 z³, p³atne w OM PTTK w Toruniu ( tylko w Oddziale PTTK
mo¿na uzyskaæ potwierdzenie wp³aty) lub w sekretariacie imprezy przed startem.
PROGRAM
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
11.00 wydawanie materia³ów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

¦WIADCZENIA:
Kolorowa mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów na trasie marszów.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium.

INFORMACJA W PRASIE
Jeszcze przed imprez±, w czwartek 11 lutego na ³amach toruñskich NOWO¦CI uka¿e siê, w rubryce WÊDRUJ z NAMI, obszerny artyku³ na temat historii KOPERNIKAÑSKICH MARSZÓW, jak równie¿ uchylimy nieco r±bka tajemnicy o trasie XXXIII Kopernikañskich Marszów na Orientacjê, przedstawimy równie¿ organizatorów i sponsorów tej imprezy.