realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIII Kopernikañskie MnO
2010-02-20
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.

PATRONAT PRASOWY:

Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”

WSPÓ£ORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Urz±d Miasta w Toruniu,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Muzeum Okrêgowe w Toruniu
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Centrum Kultury - Zamek Krzy¿acki
Emporium – Pami±tki Toruñskie
Fundacja Inter Star

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Dariusz Lipiñski
Sêdzia G³ówny - Dariusz Pop³awski
Sêdzia OMTT-K - Jacek P³onka
Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska
Obs³uga techniczna - cz³onkowie klubu InO SKARMAT
TP – trasa turystyczno-krajoznawcza dla pocz±tkuj±cych (niezale¿nie od wieku)
TO – trasa turystyczna –krajoznawcza dla bardziej zaawansowanych (niezale¿nie od wieku)

(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego otrzymaj± w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
20 lutego 2010 (sobota); dziedziniec Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
Toruñ, Sarówka
Materia³y startowe bêd± wydawane na bie¿±co przez ca³y czas, pomiêdzy godz. 10.00 a 12.00 na dziedziñcu Ratusza Staromiejskieg
Zg³oszenia (nale¿y podaæ ilo¶æ uczestników) przyjmowane bêd± do dnia 15.02.2010 r.
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.

Wpisowe w wysoko¶ci: 3,0 z³, p³atne w OM PTTK w Toruniu ( tylko w Oddziale PTTK
mo¿na uzyskaæ potwierdzenie wp³aty) lub w sekretariacie imprezy przed startem.
PROGRAM
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
11.00 wydawanie materia³ów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

¦WIADCZENIA:
Kolorowa mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów na trasie marszów.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium.

INFORMACJA W PRASIE
Jeszcze przed imprez±, w czwartek 11 lutego na ³amach toruñskich NOWO¦CI uka¿e siê, w rubryce WÊDRUJ z NAMI, obszerny artyku³ na temat historii KOPERNIKAÑSKICH MARSZÓW, jak równie¿ uchylimy nieco r±bka tajemnicy o trasie XXXIII Kopernikañskich Marszów na Orientacjê, przedstawimy równie¿ organizatorów i sponsorów tej imprezy.