Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
III Mistrzostwa Ziemi Che³miñskiej w BnO
2010-03-21
ok. Che³mna
Biegi na Orientację
Uczniowski Klub Sportowy "TARPAN" Che³mno


Dzienne, indywidualne, ¶redniodystansowe

K-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60, 65 oraz OPEN
O¶rodek Wypoczynkowy nad jez. Deczno (pla¿a miejska)
11.00 ( sekretariat godz. 9.30 – 10.45 w centrum zawodów)
Zg³oszenie zawieraj±ce: imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê, numer ewidencyjny K-P OZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ do dnia 15 marca 2010 r. na adres: UKS "TARPAN" Che³mno; ul. 22 Stycznia 12/2, 86-200 Che³mno; e-mail: tarpanchelmno@wp.pl lub mpik-bno@wp.pl.

Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ, poniewa¿ mapy bêd± drukowane z trasami.

w wysoko¶ci: 5 z³ pobierane bêdzie w centrum zawodów.
(m³odzie¿ szkolna z powiatu che³miñskiego i ¶wieckiego startuje bezp³atnie)
Dojazd do miejscowo¶ci Sulnówko (ok. 4 km na pó³nocny zachód od ¦wiecia nad Wis³±) i dalej w kierunku pó³nocnym do pla¿y miejskiej nad jez. Deczno
¦wiadczenia: Dyplomy i drobne nagrody za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii K/M oraz puchary za zajêcie 3 pierwszych lokat w kategorii szkó³ i klubowej
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ