Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Zimowa InO EKOTONA
2006-01-28
okolice Grudzi¹dza
Marsze na Orientację
Miêdzyszkolny KInO EKOTON przy II Liceum Ogólnokszta³c±cym w Grudzi±dzu
Przy wspó³pracy z Miejskim O¶rodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
1 etap dzienny:
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD – urodzeni w 1993 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – urodzeni w latach 1990 – 1992 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ – urodzeni w latach 1987 – 1989 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS – urodzeni w 1986 i starsi ( dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych ul. Konarskiego 39
las Rudnicki
nietypowe, czê¶ciowo aktualizowane, czarno-bia³e
Null
Null
Null