realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Zimowa InO EKOTONA
2006-01-28
okolice Grudzi¹dza
Marsze na Orientację
Miêdzyszkolny KInO EKOTON przy II Liceum Ogólnokszta³c±cym w Grudzi±dzu
Przy wspó³pracy z Miejskim O¶rodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
1 etap dzienny:
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD – urodzeni w 1993 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – urodzeni w latach 1990 – 1992 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ – urodzeni w latach 1987 – 1989 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS – urodzeni w 1986 i starsi ( dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych ul. Konarskiego 39
las Rudnicki
nietypowe, czê¶ciowo aktualizowane, czarno-bia³e
Null
Null
Null