Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO
2010-03-27
My¶lêcinek
Biegi na Orientację
Bno Bydgoszcz przy PTTK POW
indywidualne, dzienne, jednodniowe- bieg klasyczny

K-10N; 12; 14; 16; 18/20; 21/35; 35+
M-10N; 12; 14;16; 18; 20/21;35/40; 45/50; 55; 60; 65+
parking naprzeciwko pêtli tramwajowej nr 1,2 w My¶lêcinku.
MAPA: 1:10000 „My¶lêcinek e – 5 akt. 2006. Jaros³aw Bartczak
godzina 11:00 (zakoñczenie ok. 15.00)
Przesy³aæ do 14.03.2010r. na adres: bzdawa@interia.pl
5 z³ – gdy zawodnik jest zg³oszony do 14.03.2010r. op³ata pobierana w centrum zawodów. Zawodnicy zg³oszeni po 14.03.2010r. wpisowe 10z³
Dojazd z szosy gdañskiej od strony pó³nocnej przed mostem przed Zawisz± w prawo, od strony po³udniowej za mostem i Zawisz± w lewo.
ODLEG£O¦CI:
Meta w centrum zawodów / Start 250 metrów ( wst±¿ki koloru niebieskiego)
/Parking bus w centrum zawodów / Bufet w centrum zawodów

NAGRODY: dyplomy, medale za miejsca 1-3

UWAGA: zawodnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie. Prosimy o pe³ne wype³nienie kart startowych tzn.: nazwisko i imiê, rok urodzenia, klub, zawodnicy z licencj± PZBnO nr licencji (zawodnicy z niewype³nionymi kartami startowymi wystartuj± po uzupe³nieniu karty startowej). Opisy PK w formie piktogramów mo¿na pobraæ w biurze zawodów wraz z kartami startowymi.

Sekretariat czynny od 9.30 do 10.30

Równocze¶nie odbêd± siê zawody 1 Brygady Logistycznej