Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO
2010-03-28
Suchatówka
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy SKARMAT - Toruñ
Dzienne, indywidualne, krótkodystansowe

K-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60, 65 oraz OPEN
Parking le¶ny nad Jez. Nowym w Suchatówce
Mapa: „Suchatówka”, 1:10000, e – 2,5 m , akt. lato ‘2008 Autorzy: Jaros³aw Bartczak, Waldemar Fijor,
godz. “00” - 11:00 (sekretariat czynny w godz. 9.30 - 10.45)
zawieraj±ce: imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê, numer ewidencyjny K-P OZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ do dnia 19 marca 2010 r. na adres: Waldemar.fijor@gmail.com

Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ, poniewa¿ mapy bêd± drukowane z trasami.
w wysoko¶ci: 5 z³ (zg³oszeni do 19.03.2010 ) oraz 10 z³ (zg³oszeni po 19.03.2010) pobierane bêdzie w centrum zawodów.
Zjazd z drogi Gniewkowo – Toruñ w Suchatówce (2km od Gniewkowa ) – oznakowany i dalej drog± gruntow± udostêpnion± dla ruchu ko³owego 1,5 km