Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zagubieni we Wroñskich Lasach
2010-05-08
W±brze¼no
Marsze na Orientację
ORGANIZATORZY:
 Urz±d Miasta w W±brze¼nie
 Zespó³ Szkó³ we Wroniu,
 Gimnazjum nr 1 w W±brze¼nie,
 Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
 Klub Imprez na Orientacjê PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie” w 1. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Marcin Maliszewski - kierownik zawodów
 Waldemar Fijor - budowa tras
Wojciech Kluska - sêdzia g³ówny

1 etap dzienny w kategoriach:
TD - urodz. w roku 1997 i m³odsi (zespo³y 2 - 3 osobowe)
TM – urodz. w latach 1994 – 1996 (zespo³y 1 - 2 osobowe)
TJ – urodz. w latach 1993 – 1991 ( zespo³y 1 – 2 osobowe)
Zespó³ Szkó³ we Wroniu ( 5km na zach. od W±brze¼na)
MAPY: Czarno-bia³e w skali 1:10000
10:00
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca i liczba osób w kategorii) do dnia 4.05.2010
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
Wpisowe w wysoko¶ci: TJ – 2.5 TM – 2.0 TD - 1.5 od osoby
(p³atne bezpo¶rednio przed startem w sekretariacie imprezy).
PROGRAM IMPREZY:
 9.20 - 10.00 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
 10.00 – otwarcie i odprawa techniczna
 10.15 – start do etapów
 ok. 14.00 - zakoñczenie imprezy

¦WIADCZENIA:
 Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, grochówka po trasie, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespo³ów w kategoriach TJ, TM, TD.
UWAGI KOÑCOWE:
 impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
 uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ
 nale¿y wyposa¿yæ siê w kompas oraz ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie (d³ugie spodnie z uwagi na wystêpuj±ce miejscami pokrzywy)
 uczestnikom zg³oszonym, lecz nie przyby³ym na imprezê, nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego
 uczestnicy z W±brze¼na wyje¿d¿aj± autobusem o godz. 9.00 sprzed Gimnazjum
nr 1 ul. Wolnosci 11