Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
WIOSNA W GÓRZNIE 2010
2010-05-15
GORZNO
Marsze na Orientację
1. ORGANIZATORZY:
 Zespó³ Szkó³ w Górznie
 Urz±d Miasta i Gminy w Górznie
 Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
 Klub Imprez na Orientacjê PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie”
w Toruniu,


1 etap dzienny w kategoriach:
 TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych, zespo³y dowolne)
 TD - urodz. w roku 1997 i m³odsi (zespo³y 2-3 osobowe)
 TM – urodz. w latach 1994 – 1996 (zespo³y 1-2-3 osobowe)
 TU – trasa dla ¶redniozaawansowanych (bez ograniczeñ wiekowych, zespo³y 1-2-3 osobowe)
pla¿a miejska nad jez. Górznieñskim
okolice Górzna
Nietypowa, czarno-bia³a
10:30
Zg³oszenia ( liczba osób i kategoria) do dnia 12.05.2010
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
lub w sekretariacie Zespo³u Szkó³ w Górznie tel. (0 56) 49 89 107
w wysoko¶ci: 3,- z³ od osoby (p³atne przed startem w sekretariacie imprezy).
 Wpisowe dla osób niezg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³ (mo¿liwo¶æ startu do wyczerpania materia³ów startowych).
PROGRAM IMPREZY:
 9.45 - 10.25 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
 10.30 – otwarcie i odprawa techniczna
 10.45 – start do etapów
 ok. 14.00 - zakoñczenie imprezy
¦WIADCZENIA:
 Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespo³ów w kategoriach TM, TD, TP ,TU.
UWAGI KOÑCOWE:
 impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
 uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ