Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIII Nocne Marsze na Orientacjê
2010-11-27
Torun - Barbarka
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê PTTK ,,SKARMAT”
- przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu.
Etap nocny, trasy 2 - 4 km (zale¿nie od kat.)
TD – ur. w roku 1997 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1994-1996 (dru¿yny 2 os*)
TJ – ur. w latach 1991-1993 (dru¿yny 1-2 os*)
TS – ur. w roku 1990 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
TP - dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ
wiekowych (w razie potrzeby z instruktorem).

* dopuszcza siê start zespo³u 3 – osobowego


Szko³a Le¶na na Barbarce w Toruniu
Barbarka
( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 24 listopada 2010 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21
Wpisowe p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TS- 5 z³; TJ- 4,5 z³, TM - 4,0 z³ , TD – 3,5 z³, TP – 3,0
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i to bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ. Potrzebê wyj¶cia na trasê TP z instruktorem nale¿y podaæ w zg³oszeniu.
Autobusem MZK 12 Rudak – O¶. Le¶na Polana przez Dworzec PKP Toruñ G³ówny,
Autobusem MZK 18 Port Drzewny – Wrzosy I (Pêtla),
Autobusem MZK 27 Dworzec G³ówny - Wrzosy I (Pêtla),
Autobusem MZK 31 Rubinkowo - Wrzosy I (Pêtla)
...... i dalej pieszo od pêtli na Wrzosach ok. 4 km.
Rozk³ad jazdy MZK Toruñ na stronie http://mzk-torun.pl
PROGRAM
15.30 - 16.20 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.45 - 16.15 – spotkanie kalendarzowe Kujawsko-Pomorskiej Komisji InO
16.20 - otwarcie i odprawa techniczna
16.40 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.20 - podsumowanie dla kat. TP
18.35 - podsumowanie dla kat. TD i TM
19.20 - podsumowanie dla kat. TJ i TS


¦WIADCZENIA:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, pami±tkowy odcisk pieczêci, s³odka przek±ska po trasie, ognisko, transport busem organizatorów na odcinku Barbarka – Pêtla Aut. 27 na Wrzosach (po zawodach)

UWAGI KONCOWE
• impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
• nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
• uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
• obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty,
• ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów,
• impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê.