Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Zima z Kompasem
2011-01-22
Chelm¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Sponsorzy:
Urz±d Miasta w Che³m¿y
Urz±d Gminy w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Bank Spó³dzielczy w Che³mnie
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT w Che³m¿y
Klinika Stomatologiczna ALDENT w Che³m¿y
oraz Jakub Ingram
Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy - Iwona Wierzbicka
Sêdzia G³ówny - Maciej So³tys
Budowa tras - Pawe³ Kowallek, Maciej So³tys, Jakub Ingram, Radek Gru¼lewski
Sekretariat - Hanna Nitzler, Magdalena Stefaniak, Pawe³ Kowallek, Jakub Ingram


1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w 1998 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1995 - 1997 ( dru¿yny 2- 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1992 - 1994 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1991 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Szko³a podstawowa nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
Nietypowe, czarno-bia³e, czê¶ciowo aktualizowane
9.15
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 18.01.2011, na adres:
Oddzia³ Miejski PTTK t el. (0-56) 62-229-21 ul. Piekary 41 87-100 Toruñ
lub telefonicznie do kier. imprezy Iwony Wierzbickiej tel.666-874-822 (po godz. 19.00)
Wpisowe p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Wpisowe dla osób wcze¶niej nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Ramowy program imprezy:
8.00 - 9.15 przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
ok. 13.45 zakoñczenie kat. TP, TD
ok. 14.15 zakoñczenie kat. TM
ok. 14.45 zakoñczenie TJ, TS
¦wiadczenia :
Ciep³y posi³ek po etapie, mapa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, upominki dla uczestników w kat. TP,upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS.
Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- z okazji 760-lecia Che³m¿y przygotowano dodatkowy konkurs krajoznawczy ( z nagrodami )
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2010,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie,
- osobom zg³oszonym, ale nieobecnym nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego,
- organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za szkody spowodowane przez osoby trzecie.