Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIV Kopernikanskie MnO
2011-02-19
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.
Urz±d Miasta w Toruniu,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Inter Star

PATRONAT PRASOWY:
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sêdzia G³ówny - Dariusz Pop³awski
Sêdzia OMTT-K - Jacek P³onka
Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska
Budowa trasy - Waldemar Fijor
Obs³uga techniczna - cz³onkowie klubu InO SKARMAT
Trasy piesze w kat:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych o d³ugo¶ci ok. 3 km (bez ograniczeñ wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 5 km (bez ograniczeñ wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego zg³aszaj± sie w sekretariacie zawodów o godz. 11.00 gdzie otrzymaj± zadania dodatkowe).
Centrum imprezy: przy Le¶niczówce "Bielawy"
Las Miejski przy SM NA SKARPIE w Toruniu
kolorowa w skali 1:10000
Mapa foliowana.
Materia³y startowe bêd± wydawane przez ca³y czas, pomiêdzy godz. 10.00 a 12.00.
Zg³oszenia (nale¿y podaæ ilo¶æ uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TO) przyjmowane bêd± do dnia 16.02.2011 r. w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.
w wysoko¶ci: 3,0 z³ w kat. TP oraz 3,50 w kat. TO p³atne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga: wy³±cznie w Oddziale PTTK mo¿na uzyskaæ potwierdzenie wp³aty
Materia³y bêd± wydawane na starcie w pobli¿u le¶niczówki “Bielawy” - doj¶cie wg za³±czonego szkicu ok. 600 m od pêtli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej.
W pobli¿u pêtli istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ wygodnego zaparkowania autokarów i samochodów .
PROGRAM IMPREZY:
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
11.00 wydawanie materia³ów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

¦WIADCZENIA:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, pami±tkowy znaczek z imprezy (tylko dla pierwszych 300 zg³oszonych w terminie osób) potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów na trasie marszów.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium.

PODSUMOWANIE IMPREZY I OG£OSZENIE WYNIKÓW
Podsumowanie imprezy i og³oszenie wyników (najlepszych uczestników) odbêdzie siê na ³amach „Nowo¶ci” w czwartek po imprezie tj. 23 lutego. W przypadku wiêkszej liczby zespo³ów, które pokonaj± bezb³êdnie trasê , o podziale upominków, których ilo¶æ zale¿y od hojno¶ci sponsorów, zadecyduje losowanie.

UWAGI KOÑCOWE:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestnicy powinni byæ wyposa¿eni w d³ugopisy lub pisaki
- uczestnicy, którzy bior± udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zg³osiæ siê w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00
- ¶wiadczenia przys³uguj± tylko uczestnikom zg³oszonym - przyby³ym na imprezê.