realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIV Kopernikanskie MnO
2011-02-19
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.
Urz±d Miasta w Toruniu,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Inter Star

PATRONAT PRASOWY:
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sêdzia G³ówny - Dariusz Pop³awski
Sêdzia OMTT-K - Jacek P³onka
Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska
Budowa trasy - Waldemar Fijor
Obs³uga techniczna - cz³onkowie klubu InO SKARMAT
Trasy piesze w kat:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych o d³ugo¶ci ok. 3 km (bez ograniczeñ wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 5 km (bez ograniczeñ wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego zg³aszaj± sie w sekretariacie zawodów o godz. 11.00 gdzie otrzymaj± zadania dodatkowe).
Centrum imprezy: przy Le¶niczówce "Bielawy"
Las Miejski przy SM NA SKARPIE w Toruniu
kolorowa w skali 1:10000
Mapa foliowana.
Materia³y startowe bêd± wydawane przez ca³y czas, pomiêdzy godz. 10.00 a 12.00.
Zg³oszenia (nale¿y podaæ ilo¶æ uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TO) przyjmowane bêd± do dnia 16.02.2011 r. w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.
w wysoko¶ci: 3,0 z³ w kat. TP oraz 3,50 w kat. TO p³atne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga: wy³±cznie w Oddziale PTTK mo¿na uzyskaæ potwierdzenie wp³aty
Materia³y bêd± wydawane na starcie w pobli¿u le¶niczówki “Bielawy” - doj¶cie wg za³±czonego szkicu ok. 600 m od pêtli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej.
W pobli¿u pêtli istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ wygodnego zaparkowania autokarów i samochodów .
PROGRAM IMPREZY:
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
11.00 wydawanie materia³ów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

¦WIADCZENIA:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, pami±tkowy znaczek z imprezy (tylko dla pierwszych 300 zg³oszonych w terminie osób) potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów na trasie marszów.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium.

PODSUMOWANIE IMPREZY I OG£OSZENIE WYNIKÓW
Podsumowanie imprezy i og³oszenie wyników (najlepszych uczestników) odbêdzie siê na ³amach „Nowo¶ci” w czwartek po imprezie tj. 23 lutego. W przypadku wiêkszej liczby zespo³ów, które pokonaj± bezb³êdnie trasê , o podziale upominków, których ilo¶æ zale¿y od hojno¶ci sponsorów, zadecyduje losowanie.

UWAGI KOÑCOWE:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestnicy powinni byæ wyposa¿eni w d³ugopisy lub pisaki
- uczestnicy, którzy bior± udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zg³osiæ siê w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00
- ¶wiadczenia przys³uguj± tylko uczestnikom zg³oszonym - przyby³ym na imprezê.