Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Zimowa InO Ekotona
2011-02-26
ok. Grudziadza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki UM w Grudzi±dzu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Beata Chodziutko-Furso
Sêdzia g³ówny Micha³ Banaszewski
Budowa tras TS/TJ Piotr Mazur
TM/TD/TP Krzysztof Furso, Beata Chodziutko-Furso
Instruktorzy TP Rafa³ Zbrze¼ny, Krzysztof Furso,
Sekretariat Anna K³odawska, Marta Gerke, Klaudia Lõffler,
Magda Piotrowska, Agata Chodziutko,
Micha³ Banaszewski
Pozostali organizatorzy Ewa Lubiszewska, Anna Krzy¿ykowska, Dariusz K³odawski, Bartek Bociek,
Daniel Jaworski, Filip Chodziutko
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-bia³e.

TP - trasa dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych
TD - ur. w roku 1998 i m³odsi (zespo³y dwu- lub trzyosobowe)
TM - ur. w latach 1995-1997 (zespo³y dwuosobowe)
TJ - ur. w latach 1992-1994 (zespo³y dwuosobowe)
TS - ur. w latach 1991 i starsi (zespo³y dwuosobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa nr 21, ul. Nauczycielska 19, os. Lotnisko
10.20 ( otwarcie imprezy i odprawa techniczna o godz. 10.00 )
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca, liczba zawodników, opiekunowie) do dnia 23 lutego (¶roda) do Beaty Chodziutko-Furso, beatachf@wp.pl, ewentualnie tel. 56 46 813 35 do 20.00.
Listy zawodników z podzia³em na zespo³y koniecznie poczt± elektroniczn± najpó¼niej 24 lutego do 20.00. Lista sporz±dzona na formularzu w formacie Word, do³±czonym do regulaminu powinna stanowiæ za³±cznik. Przes³anie jej w takim formacie usprawni pracê sekretariatu. W dniu zawodów mo¿na listê uaktualniæ.
p³atne w sekretariacie imprezy wynosi: TP, TD i TM - 3 z³; TJ - 4 z³; TS - 5 z³.

Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko-Furso , beatachf@wp.pl
Ramowy program imprezy: 26 lutego 2011 (sobota)
9.00 - 9.45 - przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.20 - start pierwszego zespo³u ("godzina zero")
14.30-15.00 - uroczyste zakoñczenie zawodów

¦wiadczenia:
- mapa w "koszulce" dla ka¿dego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów kategorii TD,TM,TJ,TS,
- ciep³y posi³ek i herbata po etapie
Uwagi koñcowe:
* Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
* Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie.
* Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki i szkody zaistnia³e w wyniku dzia³ania uczestników (za niepe³noletnich uczestników odpowiadaj± ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
* Osoby niepe³noletnie, startuj±ce indywidualnie, musz± posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub opiekunów.
* Uczestnicy powinni posiadaæ odpowiednie obuwie i odzie¿, przybory do pisania, przybory kre¶larskie i busolê.
* Istnieje mo¿liwo¶æ zakupu ksi±¿eczek InO w cenie 3,50 z³.
Do zobaczenia na szlaku!