realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Zimowa InO Ekotona
2011-02-26
ok. Grudziadza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki UM w Grudzi±dzu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Beata Chodziutko-Furso
Sêdzia g³ówny Micha³ Banaszewski
Budowa tras TS/TJ Piotr Mazur
TM/TD/TP Krzysztof Furso, Beata Chodziutko-Furso
Instruktorzy TP Rafa³ Zbrze¼ny, Krzysztof Furso,
Sekretariat Anna K³odawska, Marta Gerke, Klaudia Lõffler,
Magda Piotrowska, Agata Chodziutko,
Micha³ Banaszewski
Pozostali organizatorzy Ewa Lubiszewska, Anna Krzy¿ykowska, Dariusz K³odawski, Bartek Bociek,
Daniel Jaworski, Filip Chodziutko
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-bia³e.

TP - trasa dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych
TD - ur. w roku 1998 i m³odsi (zespo³y dwu- lub trzyosobowe)
TM - ur. w latach 1995-1997 (zespo³y dwuosobowe)
TJ - ur. w latach 1992-1994 (zespo³y dwuosobowe)
TS - ur. w latach 1991 i starsi (zespo³y dwuosobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa nr 21, ul. Nauczycielska 19, os. Lotnisko
10.20 ( otwarcie imprezy i odprawa techniczna o godz. 10.00 )
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca, liczba zawodników, opiekunowie) do dnia 23 lutego (¶roda) do Beaty Chodziutko-Furso, beatachf@wp.pl, ewentualnie tel. 56 46 813 35 do 20.00.
Listy zawodników z podzia³em na zespo³y koniecznie poczt± elektroniczn± najpó¼niej 24 lutego do 20.00. Lista sporz±dzona na formularzu w formacie Word, do³±czonym do regulaminu powinna stanowiæ za³±cznik. Przes³anie jej w takim formacie usprawni pracê sekretariatu. W dniu zawodów mo¿na listê uaktualniæ.
p³atne w sekretariacie imprezy wynosi: TP, TD i TM - 3 z³; TJ - 4 z³; TS - 5 z³.

Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko-Furso , beatachf@wp.pl
Ramowy program imprezy: 26 lutego 2011 (sobota)
9.00 - 9.45 - przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.20 - start pierwszego zespo³u ("godzina zero")
14.30-15.00 - uroczyste zakoñczenie zawodów

¦wiadczenia:
- mapa w "koszulce" dla ka¿dego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów kategorii TD,TM,TJ,TS,
- ciep³y posi³ek i herbata po etapie
Uwagi koñcowe:
* Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
* Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie.
* Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki i szkody zaistnia³e w wyniku dzia³ania uczestników (za niepe³noletnich uczestników odpowiadaj± ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
* Osoby niepe³noletnie, startuj±ce indywidualnie, musz± posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub opiekunów.
* Uczestnicy powinni posiadaæ odpowiednie obuwie i odzie¿, przybory do pisania, przybory kre¶larskie i busolê.
* Istnieje mo¿liwo¶æ zakupu ksi±¿eczek InO w cenie 3,50 z³.
Do zobaczenia na szlaku!