Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
LAMPION EKOTONA
2011-05-14
ok. Grudzi±dza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudzi±dzu
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu
Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki UM w Grudzi±dzu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Krzysztof Furso
Sêdzia g³ówny Beata Chodziutko-Furso
Budowa tras TS Micha³ Wójcik
TJ Rafa³ Bociek
TM Micha³ Banaszewski
TD/TP Bartosz Bociek
Sekretariat Anna K³odawska, Anna Krzy¿ykowska, Marta Gerke, Klaudia Lõffler,
Magdalena Piotrowska, Agata Chodziutko, Micha³ Banaszewski
Pozostali organizatorzy Dariusz K³odawski, B³a¿ej Wyrostkiewicz, Daniel Jaworski, Filip ChodziutkoJeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-bia³e

TP – trasa dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ wiekowych
TD – ur. w roku 1998 i m³odsi (zespo³y dwu- lub trzyosobowe)
TM – ur. w latach 1995-1997 (zespo³y dwuosobowe) (*)
TJ – ur. w latach 1992-1994 (zespo³y dwuosobowe)
TS – ur. w latach 1991 i starsi (zespo³y dwuosobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
(*) W kategorii TM dopuszcza siê wystawienie przez szko³ê jednego zespo³u trzyosobowego, je¶li reprezentacja szko³y sk³ada siê z nieparzystej liczby zawodników, a ¿aden z nich nie czuje siê na si³ach, by wystartowaæ indywidualnie.
Aeroklub Grudzi±dzki lotnisko Lisie K±ty
Zg³oszenia i listy zawodników z podzia³em na kategorie i zespo³y do dnia 12 maja (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso najlepiej mailem: beatachf@wp.pl , ewentualnie tel. 56 46 813 35 do 20.00.
Lista sporz±dzona na formularzu w formacie Word, do³±czonym do regulaminu powinna stanowiæ za³±cznik. Przes³anie jej w takim formacie usprawni pracê sekretariatu. W dniu zawodów mo¿na listê uaktualniæ.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin wy³±cznie w postaci „papierowej” lub w formacie pdf, organizatorzy prze¶l± elektroniczn± tabelê zg³oszeniow± po podaniu adresu e-mailowego.
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi: TP, TD i TM – 3 z³; TJ – 4 z³; TS – 5 z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podwy¿szeniu o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Dojazd do bazy:
- autobus linii nr 3 z Lotnicza Pêtla o godz. 8:32 (przystanek Dêbowa/Cisowa po oko³o 35’) doj¶cie ok.1400m
- autobus linii nr 3 z Lotnicza Pêtla o godz. 7.52, 8.02, 8.52 (przystanek Dêbowa/Dworzec po oko³o 32’) doj¶cie ok.2200m
- autobus linii nr 5 z Al. 23 Stycznia o godz. 8:13 (przystanek Mokre/Pomnik po oko³o 20’) doj¶cie ok.2700m
- Merc-Bus do Kwidzyna sprzed Inter Marche 8.50 (Mokre/Pomnik po oko³o 13’) doj¶cie ok.2700m
Powrót: - autobus linii nr 3 z przystanku Dêbowa/Cisowa o 13.19, 16.19, doj¶cie ok.1400m
- autobus linii nr 3 z przystanku Dêbowa/Dworzec o 13.42, 14.02, 14.22, 14.42, 15.02, 15.22, 15.42, doj¶cie ok.2200m
- autobus linii nr 5 z przystanku Mokre/Pomnik o godz. 15.13, doj¶cie ok.2700m
- Merc-Bus z Kwidzyna z przystanku Mokre Skrzy¿owanie o 14.54
UWAGA: Prosimy o sprawdzenie rozk³adów jazdy.
Ramowy program imprezy: 14 maja 2011 (sobota)
8.45 – 9.45 – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.15 – start pierwszego zespo³u („godzina zero”)
14.00 – 14.30 – uroczyste zakoñczenie zawodów

¦wiadczenia:
- mapa w „koszulce” dla ka¿dego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów kategorii TD,TM,TJ,TS,
- dro¿d¿ówka i herbata lub woda po etapie
Uwagi koñcowe:
• Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
• Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie.
• Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki i szkody zaistnia³e w wyniku dzia³ania uczestników (za niepe³noletnich uczestników odpowiadaj± ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
• Osoby niepe³noletnie, startuj±ce indywidualnie, musz± posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub opiekunów.
• Uczestnicy powinni posiadaæ odpowiednie obuwie i odzie¿, przybory do pisania, przybory kre¶larskie i busolê.
• Na miejscu mo¿liwo¶æ skorzystania z KAWIARENKI oferuj±cej s³odycze, lody i napoje ch³odz±ce.
• Istnieje mo¿liwo¶æ zakupu ksi±¿eczek InO w cenie 3,50 z³.