Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IX Festyn Imprez na Orientacjê
2011-05-21
Toruñ - Barbarka
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy SM "Na Skarpie"w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Le¶na na Barbarce
Fundacja „Inter Star”

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sêdzia g³ówny: Tomasz Hajdas
Budowniczowie tras: Wojciech Kluska, Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Marzena Polaszewska
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii

a. trasy rowerowe - VIII Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych (dla pocz±tkuj±cych i zespo³ów nieletnich
z doros³ymi opiekunami) *
TJ – ur. w latach 1992 – 1994 (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1991 i starsi (dru¿yny 1 –3 osobowe)
* - liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15

b. trasy piesze - VII Wiosenne Harce z Map±
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie
TU – nieco trudniejsza trasa dla ¶rednio zaawansowanych, równie¿ bez ograniczeñ.
Osada le¶na Barbarka (Dolna Polana)
trasy rowerowe – mapy nietypowe, czarno - bia³e lub kolorowe trasy piesze – mapy pe³ne kolorowe i
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 18 maja 2011 roku przyjmuje:
Oddzia³ Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, odbywa siê na zasadzie samoorganizacji, uczestnicy dokonuj± jedynie wp³aty wpisowego na jej organizacjê.


Wpisowe - p³atne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:

TS – 5,0 z³; TJ – 4,50 z³; TO – 4,00 z³ ; TU – 3,50 TP – 3,00 z³
Program imprezy:
a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”
b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materia³ów startowych w kolejno¶ci przybycia ekip do bazy
¦wiadczenia:
Materia³y startowe i s³odko¶æ dla ka¿dego uczestnika, nieograniczony dostêp do pompki rowerowej (wg kolejno¶ci zg³oszeñ) i powietrza atmosferycznego, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych, ognisko, inne nieujawnione.
Nagrody:
Upominki i dyplomy:
dla najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach bêd± do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.
Wpisowe dla osób nie zg³oszonych w terminie bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i nie gwarantuje pe³nych ¶wiadczeñ.
Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê na czas zawodów we w³asnym zakresie (cz³onkowie PTTK posiadaj± ubezpieczenie z tytu³u op³aconych sk³adek cz³onkowskich) i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego