Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Marsze na Orientacjê w Unis³awiu
2011-06-04
Unis³aw
Marsze na Orientację
Zespó³ Szkó³ w Unis³awiu
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Fundacja INTER STAR
UKS „Kmicic”

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Justyna Gdaniec - Musia³
Sêdzia g³ówny: Wojciech Kluska
Budowniczy tras: Waldemar Fijor
Kierownik sekretariatu: Barbara Wojtyszyn

1 etap dzienny w kategoriach.
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie
TF – trasa rodzinna, bez ograniczeñ wiekowych, wszystkie osoby w dru¿ynie z jednej rodziny.

* - liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15

Zespó³ Szkó³ w Unis³awiu
11.00
Zg³oszenia (imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 02 czerwca 2011 roku przyjmuje:
Justyna Gdaniec – Musia³
Program imprezy:

10:00 – 10:15 przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
10:15 – 11:00 szkolenie i odprawa techniczna
11:00 start do etapów
12:30 – 13:00 zakoñczenie imprezy

¦wiadczenia:
Materia³y startowe, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych, inne nieujawnione.

Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego
Podczas trwania marszy odbêd± siê konkursy: ekologiczny i profilaktyczny.
¦rodki finansowe zosta³y pozyskane z Urzêdu Gminy Unis³aw oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.