Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
MnO Zagubieni we Wroñskich Lasach
2011-06-11
Wronie k. Wabrze¼na
Marsze na Orientację
Urz±d Miasta w W±brze¼nie
Zespó³ Szkó³ we Wroniu,
Gimnazjum nr 1 w W±brze¼nie,
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie” w Toruniu,

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Marcin Maliszewski - kierownik zawodów
Waldemar Fijor - budowa tras
1 etap dzienny w kategoriach:
TD - urodz. w roku 1998 i m³odsi (zespo³y 2 - 3 osobowe)
TM – urodz. w latach 1995 – 1997 (zespo³y 1 - 2 osobowe)
TJ – urodz. w latach 1994 – 1992 (zespo³y 1 – 2 osobowe)
TS – urodz. w latach 1991 i starsi (zespo³y 1 – 2 osobowe)
Zespó³ Szkó³ we Wroniu (5 km na zachód od W±brze¼na)
Czarno-bia³e w skali 1:10000
Zg³oszenia (organizacja zg³aszaj±ca i liczba osób w kategorii) do dnia 7.06.2011
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
Impreza nie ma charakteru komercyjnego, odbywa siê na zasadzie samoorganizacji, uczestnicy dokonuj± jedynie wp³aty wpisowego na jej organizacjê.
Wpisowe w wysoko¶ci: TS – 3.0 TJ – 2.5 TM – 2.0 TD - 1.5 od osoby
(p³atne bezpo¶rednio przed startem w sekretariacie imprezy).
PROGRAM IMPREZY:
9.20 - 10.00 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
10.00 – otwarcie i odprawa techniczna
10.15 – start do etapów
ok. 14.00 - zakoñczenie imprezy

¦WIADCZENIA:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, grochówka po trasie, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespo³ów w kategoriach TS, TJ, TM, TD.

UWAGI KOÑCOWE:
impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Marszach na Orientacjê ‘2011,
impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
nale¿y wyposa¿yæ siê w kompas oraz ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie (d³ugie spodnie z uwagi na wystêpuj±ce miejscami pokrzywy),
uczestnikom zg³oszonym, lecz nie przyby³ym na imprezê, nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego,
uczestnicy z W±brze¼na wyje¿d¿aj± autobusem o godz. 9.00 sprzed Gimnazjum nr 1 ul. Wolnosci 11