Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
MPiK 2011 runda 6. Otwarte Mistrzostwa Torunia w BnO
2011-05-28
Toruñ
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Na Skarpie" w Toruniu,
Kujawsko – Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Orientacji Sportowej

Wspó³organizatorzy:
Polski Zwi±zek Orientacji Sportowej
Urz±d Miasta w Toruniu
Dzienne, indywidualne, bieg klasyczny.
K-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60, 65 oraz OPEN
W przypadku ma³ej liczby zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
W kategorii OPEN mo¿liwy start w zespo³ach.
Papowo – Osieki
Las £ysomicki 1:10000, akt. 2000, czê¶ciowo aktualizowany 2011
11:00; sekretariat czynny od godz. 9.30 – 10.45
zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
numer ewidencyjny PZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ, do dnia 22 maja (niedziela) 2011, na adres:
waldemar.fijor@gmail.com
Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ; mapy bêd± drukowane z trasami.
w wysoko¶ci : 5,0 z³ w kat. K, M -10N oraz OPEN
oraz 7,0 z³ we wszystkich pozosta³ych kategoriach
pobierane bêdzie w centrum zawodów.
Dojazd Pomiêdzy Toruniem a £ysomicami ( na wysoko¶ci Hotelu “Rubens”) zjazd z drogi krajowej nr 1 w kierunku wschodnim; pocz±tek drog± asfaltow± i dalej szutrow± ok. 1700 m .
Od strony Papowa Toruñskiego zjazd z drogi 552 w Papowie w przy ko¶ciele i dalej drog± szutrow± w kierunku po³udniowym ok. 1600 m.
Mapka dojazdu dostêpna na stronie kp-orienteering.w.interia.pl
¦wiadczenia:

Medale i dyplomy, za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii K/M - wrêczanie w niedzielê na podsumowaniu 7.rundy MPiK

Postanowienia koñcowe:

Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ