realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIX Mistrzostwa Torunia w MnO
2011-09-24
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Inter Star.

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Tomasz Borkiewicz
Sêdzia G³ówny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Borkiewicz, Arkadiusz Papke, £ukasz Zagórski

oraz cz³onkowie Klubu InO SKARMAT
Forma tras i kategorie: jeden etap dzienny
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych, w razie potrzeby z instruktorem
TD – ur. w roku 1998 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1995 – 1997 (dru¿yny 1-2 osobowe
TJ – ur. w latach 1992– 1994 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TS – ur. w roku 1991 i starsi (dru¿yny 1-2 osobowe)
Baza bêdzie zlokalizowana przy Klubie Studenckim „Od Nowa” ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Mapy: nietypowe, czarno – bia³e, skale map ró¿ne
10.00 zakoñczenie ok. 14.30
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 20 wrze¶nia 2011 roku w Oddziale
Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21.
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5 z³; TJ – 4,5 z³; TM – 4 z³; TD – 3,5 z³; TP – 3 z³.
Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³.
autobusami linii 11, 15, 17, 18, 26, 28, 34, 40.
¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych.

Program imprezy:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna

Uwagi koñcowe:
Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê w roku 2011.