Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIX Mistrzostwa Torunia w MnO
2011-09-24
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Inter Star.

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Tomasz Borkiewicz
Sêdzia G³ówny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Borkiewicz, Arkadiusz Papke, £ukasz Zagórski

oraz cz³onkowie Klubu InO SKARMAT
Forma tras i kategorie: jeden etap dzienny
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych, w razie potrzeby z instruktorem
TD – ur. w roku 1998 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1995 – 1997 (dru¿yny 1-2 osobowe
TJ – ur. w latach 1992– 1994 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TS – ur. w roku 1991 i starsi (dru¿yny 1-2 osobowe)
Baza bêdzie zlokalizowana przy Klubie Studenckim „Od Nowa” ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Mapy: nietypowe, czarno – bia³e, skale map ró¿ne
10.00 zakoñczenie ok. 14.30
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 20 wrze¶nia 2011 roku w Oddziale
Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21.
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5 z³; TJ – 4,5 z³; TM – 4 z³; TD – 3,5 z³; TP – 3 z³.
Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³.
autobusami linii 11, 15, 17, 18, 26, 28, 34, 40.
¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych.

Program imprezy:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna

Uwagi koñcowe:
Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê w roku 2011.