Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIV NOCNE MARSZE NA ORIENTACJÊ
2011-12-03
Cierpice
Marsze na Orientację
Organizatorzy:

Odzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Cierpicach
Klub Imprez na Orientacjê PTTK ,,SKARMAT” przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy Dariusz Pop³awski
Sêdzia g³ówny Jacek P³onka
Budowniczy tras Waldemar Fijor
Etap nocny, trasy 2 - 4 km (zale¿nie od kat.)
TD – ur. w roku 1998 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1995-1997 (dru¿yny 2 os)
TJ – ur. w latach 1992-1994 (dru¿yny 1-2 os)
TS – ur. w roku 1991 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
TP - dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ
wiekowych (w razie potrzeby z instruktorem).
Potrzebê wyj¶cia na trasê TP z instruktorem nale¿y podaæ w zg³oszeniu.
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Cierpicach
Czarno-bia³a w skali 1:5000
16.30
( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 29 listopada 2011 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: 62-229-21
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TS- 5 z³; TJ- 4,5 z³, TM-4,0 z³ , TD-3,5 z³, TP – 3,0
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
do Cierpic - w³asnym transportem lub jak ni¿ej:

PKP Toruñ G³. 13. 28 (osob.) Cierpice 13.42
Bydgoszcz G³ 14.17 (osob.) Cierpice 15.07

PKS Toruñ 14.45 Cierpice ok. 15.20
Toruñ 15.20 Cierpice ok. 15.55

Powrót z Cierpic - w³asnym transportem lub jak ni¿ej:

PKP Cierpice 19.23 (osob.) Toruñ G³. 19.29
Cierpice 19.35 (osob.) Bydgoszcz 20.28
Ramowy program imprezy:
3 grudnia 2011 (sobota)
13.45 - 14.45 – trasa doj¶ciowa ze stacji PKP Cierpice do bazy (rozgrzewkowa z mapk± wydawan± na stacji PKP w Cierpicach )
14.30 - 16.10 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.40 - 16.10 – otwarte spotkanie kalendarzowe Wojewódzkiej Komisji InO
16.10 - otwarcie i odprawa techniczna
16.30 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.35 - 18.45 podsumowanie dla kat. TP, TD i TM
18.45 - 18.50 podsumowanie dla kat. TJ i TS

¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS, pami±tkowy odcisk pieczêci i „co¶ na z±b”.

Wyniki koñcowe:
Z uwagi na transport powrotny (PKP) w kierunku Torunia o 19.23 i Bydgoszczy o 19.35 , w trakcie imprezy zostan± og³oszone wyniki tylko najlepszych zespo³ów. Szczegó³owy protokó³ zostanie umieszczony na stronach www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl .

Uwagi koñcowe:

- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
- nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ
- nocleg uczestników w bazie imprezy nie jest przewidywany,
- obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty,
- ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów,
- impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Marszach na Orientacjê