realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXIV NOCNE MARSZE NA ORIENTACJÊ
2011-12-03
Cierpice
Marsze na Orientację
Organizatorzy:

Odzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Cierpicach
Klub Imprez na Orientacjê PTTK ,,SKARMAT” przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy Dariusz Pop³awski
Sêdzia g³ówny Jacek P³onka
Budowniczy tras Waldemar Fijor
Etap nocny, trasy 2 - 4 km (zale¿nie od kat.)
TD – ur. w roku 1998 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1995-1997 (dru¿yny 2 os)
TJ – ur. w latach 1992-1994 (dru¿yny 1-2 os)
TS – ur. w roku 1991 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
TP - dla pocz±tkuj±cych bez ograniczeñ
wiekowych (w razie potrzeby z instruktorem).
Potrzebê wyj¶cia na trasê TP z instruktorem nale¿y podaæ w zg³oszeniu.
Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Cierpicach
Czarno-bia³a w skali 1:5000
16.30
( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 29 listopada 2011 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: 62-229-21
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TS- 5 z³; TJ- 4,5 z³, TM-4,0 z³ , TD-3,5 z³, TP – 3,0
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
do Cierpic - w³asnym transportem lub jak ni¿ej:

PKP Toruñ G³. 13. 28 (osob.) Cierpice 13.42
Bydgoszcz G³ 14.17 (osob.) Cierpice 15.07

PKS Toruñ 14.45 Cierpice ok. 15.20
Toruñ 15.20 Cierpice ok. 15.55

Powrót z Cierpic - w³asnym transportem lub jak ni¿ej:

PKP Cierpice 19.23 (osob.) Toruñ G³. 19.29
Cierpice 19.35 (osob.) Bydgoszcz 20.28
Ramowy program imprezy:
3 grudnia 2011 (sobota)
13.45 - 14.45 – trasa doj¶ciowa ze stacji PKP Cierpice do bazy (rozgrzewkowa z mapk± wydawan± na stacji PKP w Cierpicach )
14.30 - 16.10 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.40 - 16.10 – otwarte spotkanie kalendarzowe Wojewódzkiej Komisji InO
16.10 - otwarcie i odprawa techniczna
16.30 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.35 - 18.45 podsumowanie dla kat. TP, TD i TM
18.45 - 18.50 podsumowanie dla kat. TJ i TS

¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS, pami±tkowy odcisk pieczêci i „co¶ na z±b”.

Wyniki koñcowe:
Z uwagi na transport powrotny (PKP) w kierunku Torunia o 19.23 i Bydgoszczy o 19.35 , w trakcie imprezy zostan± og³oszone wyniki tylko najlepszych zespo³ów. Szczegó³owy protokó³ zostanie umieszczony na stronach www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl .

Uwagi koñcowe:

- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
- nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ
- nocleg uczestników w bazie imprezy nie jest przewidywany,
- obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty,
- ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów,
- impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Marszach na Orientacjê