Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXI ZIMA Z KOMPASEM
2012-01-21
Che³m¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Sponsorzy:
Urz±d Miasta w Che³m¿y
Urz±d Gminy w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT w Che³m¿y
Klinika Stomatologiczna ALDENT w Che³m¿y

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy - Iwona Wierzbicka
Sêdzia G³ówny - Pawe³ Kowallek
Budowa tras - Rados³aw Gru¼lewski, Pawe³ Kowallek, Maciej So³tys

Forma i kategorie: 1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w 1999 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1996 - 1998 ( dru¿yny 2 - 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1993 - 1995 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1992 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
Nietypowa czarno-bia³a, czê¶ciowo aktualizowane.
9.00
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 17.01.2011, na adres: Oddzia³ Miejski PTTK t el. (0-56) 62-229-21 ul. Piekary 41 87-100 Toruñ.
Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ równie¿ na Facebooku wpisuj±c informacjê przy wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/206243722793725/
tam te¿ bêdzie mo¿na siê wiêcej dowiedzieæ o postêpach w przygotowywaniu zawodów.
p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy.
Wpisowe dla osób wcze¶niej nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
¦wiadczenia :
Ciep³y posi³ek po etapie, mapa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci,potwierdzenie punktów do OInO i OTP, upominki dla uczestników w kat. TP,
upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS,
Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2011,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie,
- osobom zg³oszonym, ale nieobecnym nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego,
- organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za szkody spowodowane przez osoby trzecie.