realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXI ZIMA Z KOMPASEM
2012-01-21
Che³m¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Sponsorzy:
Urz±d Miasta w Che³m¿y
Urz±d Gminy w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT w Che³m¿y
Klinika Stomatologiczna ALDENT w Che³m¿y

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy - Iwona Wierzbicka
Sêdzia G³ówny - Pawe³ Kowallek
Budowa tras - Rados³aw Gru¼lewski, Pawe³ Kowallek, Maciej So³tys

Forma i kategorie: 1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w 1999 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1996 - 1998 ( dru¿yny 2 - 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1993 - 1995 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1992 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
Nietypowa czarno-bia³a, czê¶ciowo aktualizowane.
9.00
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 17.01.2011, na adres: Oddzia³ Miejski PTTK t el. (0-56) 62-229-21 ul. Piekary 41 87-100 Toruñ.
Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ równie¿ na Facebooku wpisuj±c informacjê przy wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/206243722793725/
tam te¿ bêdzie mo¿na siê wiêcej dowiedzieæ o postêpach w przygotowywaniu zawodów.
p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy.
Wpisowe dla osób wcze¶niej nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
¦wiadczenia :
Ciep³y posi³ek po etapie, mapa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci,potwierdzenie punktów do OInO i OTP, upominki dla uczestników w kat. TP,
upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w kat. TD, TM, TJ, TS,
Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2011,
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie,
- osobom zg³oszonym, ale nieobecnym nie przys³uguj± ¶wiadczenia ani zwrot wpisowego,
- organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za szkody spowodowane przez osoby trzecie.