Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXV Kopernikanskie Marsze na Orientacjê
2012-02-11
Torun - Stare Miasto
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.

PATRONAT PRASOWY:

Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”

WSPÓ£ORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Urz±d Miasta w Toruniu,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Muzeum Okrêgowe w Toruniu
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Emporium – Pami±tki Toruñskie
Fundacja Inter Star

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Waldemar Fijor
Sêdzia G³ówny - Dariusz Pop³awski
Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska
Obs³uga techniczna - cz³onkowie klubu InO SKARMAT
TP – trasa turystyczno-krajoznawcza dla pocz±tkuj±cych (niezale¿nie od wieku)
TO – trasa turystyczno-krajoznawcza dla bardziej zaawansowanych (niezale¿nie od wieku)

OMTT-K eliminacje miejskie Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
dziedziniec Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
Toruñ, Stare Miasto
kolorowa
10.00 - 12.00
Zg³oszenia (nale¿y podaæ liczbê uczestników) przyjmowane bêd± do dnia 8 lutego
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21.
.
Wpisowe w wysoko¶ci: 3,0 z³, p³atne w OM PTTK w Toruniu ( tylko w Oddziale
mo¿na uzyskaæ potwierdzenie wp³aty) lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest
przeznaczone w ca³o¶ci na pokrycie kosztów organizacyjnych
PROGRAM IMPREZY:

10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
11.00 wydawanie materia³ów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

¦WIADCZENIA:

Kolorowa mapa startowa z zaznaczon± tras± dla ka¿dego uczestnika, odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów oraz s³odka przek±ska po trasie.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE

Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar „Nowo¶ci” za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium

PODSUMOWANIE IMPREZY I OG£OSZENIE WYNIKÓW
Pierwsze relacje z imprezy zostan± umieszczone na stronie www. pttk.torun.pl lub www. skarmat.pl najpó¼niej do poniedzia³ku 13 lutego a szczegó³owy protokó³ najpó¼niej do pi±tku 17 lutego .

UWAGI KOÑCOWE:

- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestnicy powinni byæ wyposa¿eni w d³ugopisy lub pisaki
- uczestnicy, którzy bior± udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego, powinni zg³osiæ siê w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00
- ¶wiadczenia przys³uguj± tylko uczestnikom zg³oszonym - przyby³ym na imprezê.

Upominki i dyplomy dla najlepszych uczestników bêd± do odebrania w Oddziale PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 (od poniedzia³ku 20 lutego 2012).
W przypadku wiêkszej liczby zespo³ów, które pokonaj± bezb³êdnie trasê o podziale upominków, zadecyduje losowanie