Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa UKS Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BnO
2012-04-15
Przy³ubie
Biegi na Orientację
Kujawsko-Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Orientacji Sportowej
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu,

Wspó³organizatorzy:
Polski Zwi±zek Orientacji Sportowej
Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Zwi±zków Sportowych
Dzienne, indywidualny, ¶redniodystansowy bno

K-10N/R, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+,
M-10N/R, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60, 65 oraz OPEN
W kategorii OPEN mo¿liwy start w zespo³ach.
W przypadku ma³ej liczby zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
Przy³ubie / Sekretariat czynny od godz. 9.30 – 10.45 w centrum zawodów
Teren o bardzo ciekawej rze¼bie, dobrze przebie¿ny , suchy.
"Góry Kobbel ", 1:10000, e=2,5 m, autor: Jaros³aw Bartczak
11:00 Zakoñczenie: planowane na godz. 14:00.
Zg³oszenie zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
numer ewidencyjny K-P OZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ, do dnia 10 kwietnia 2012, na adres:
waldemar.fijor@gmail.com

Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ – z uwagi na druk map z trasami.
w wysoko¶ci : 5,0 z³ w kat. K, M -10N/R oraz OPEN
oraz 8,0 z³ we wszystkich w pozosta³ych kategoriach
pobierane bêdzie w centrum zawodów.
zjazd z drogi nr 10 Solec Kujawski - Toruñ w Przy³ubiu (oznakowany) w kier. stacji kolejowej PKP i dalej w kierunku p³d. –wsch. (1 km) a nastêpnie po³udniowym (2 km)
¦wiadczenia:
Medale i dyplomy, za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii K/M
W kategorii OPEN - dyplomy
Postanowienia koñcowe:
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ