Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
WIOSNA W GÓRZNIE
2012-04-28
Górzno
Marsze na Orientację
Zespó³ Szkó³ w Górznie
Urz±d Miasta i Gminy w Górznie
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie” w Toruniu,
1 etap dzienny w kategoriach:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych, zespo³y dowolne)
TD - urodz. w roku 1999 i m³odsi (zespo³y 2-3 osobowe)
TM – urodz. w latach 1996 – 1998 (zespo³y 1-2-3 osobowe)
TU – trasa dla ¶redniozaawansowanych (bez ograniczeñ wiekowych, zespo³y 1-2-3 osobowe)
pla¿a miejska nad jez. Górznieñskim
Nietypowa, czarno-bia³e
Zg³oszenia ( liczba osób i kategoria) do ¶rody 25.04.2012 r.
w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
lub w sekretariacie Zespo³u Szkó³ w Górznie tel. (0 56) 49 89 107
Wpisowe w wysoko¶ci: 3,- z³ od osoby (p³atne przed startem w sekretariacie imprezy).
PROGRAM IMPREZY:
9.45 - 10.25 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
10.30 – otwarcie i odprawa techniczna
10.45 – start do etapów
ok. 14.00 - zakoñczenie imprezy

¦WIADCZENIA:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespo³ów w kategoriach TM, TD, TP ,TU

UWAGI KOÑCOWE:
impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ