realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
X Toruñski Festyn Imprez na Orientacjê
2012-06-02
Toruñ - Barbarka
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Le¶na na Barbarce
Fundacja „Inter Star”

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sêdzia g³ówny: Tomasz Hajdas
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor, Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
a. trasy rowerowe - IX Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych (dla pocz±tkuj±cych i zespo³ów nieletnich
z doros³ymi opiekunami)
- liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15
TJ – ur. w latach 1993 – 1995 (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1992 i starsi (dru¿yny 1 –3 osobowe)

b. trasy piesze - VIII Wiosenne Harce z Map±
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie

TU – nieco trudniejsza trasa dla ¶rednio zaawansowanych, równie¿ bez ograniczeñ.

1 etap dzienny dla wszystkich kategorii
2 czerwca 2012 (sobota), Osada le¶na Barbarka (Dolna Polana)
trasy rowerowe – mapy nietypowe, czarno - bia³e lub kolorowe trasy piesze – mapy pe³ne kolorowe i
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 30 maja 2012 roku przyjmuje:
Oddzia³ Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
p³atne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5,0 z³; TJ – 4,50 z³; TO – 4,00 z³ ; TU – 3,50 TP – 3,00 z³

Wpisowe dla osób nie zg³oszonych w terminie bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i nie gwarantuje pe³nych ¶wiadczeñ.
Program imprezy:

a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”

b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materia³ów startowych w kolejno¶ci przybycia ekip do bazy

¦wiadczenia
Materia³y startowe i s³odko¶æ dla ka¿dego uczestnika, nieograniczony dostêp do pompki rowerowej (wg kolejno¶ci zg³oszeñ) i powietrza atmosferycznego, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych, ognisko, inne nieujawnione.

Nagrody:
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach bêd± do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.

Uwagi koñcowe:
-impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
-uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
-uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego