Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
X Toruñski Festyn Imprez na Orientacjê
2012-06-02
Toruñ - Barbarka
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Le¶na na Barbarce
Fundacja „Inter Star”

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sêdzia g³ówny: Tomasz Hajdas
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor, Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
a. trasy rowerowe - IX Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych (dla pocz±tkuj±cych i zespo³ów nieletnich
z doros³ymi opiekunami)
- liczba osób w dru¿ynie ³±cznie z opiekunami nie mo¿e przekraczaæ 15
TJ – ur. w latach 1993 – 1995 (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1992 i starsi (dru¿yny 1 –3 osobowe)

b. trasy piesze - VIII Wiosenne Harce z Map±
TP – prosta trasa dla pocz±tkuj±cych, bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie

TU – nieco trudniejsza trasa dla ¶rednio zaawansowanych, równie¿ bez ograniczeñ.

1 etap dzienny dla wszystkich kategorii
2 czerwca 2012 (sobota), Osada le¶na Barbarka (Dolna Polana)
trasy rowerowe – mapy nietypowe, czarno - bia³e lub kolorowe trasy piesze – mapy pe³ne kolorowe i
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 30 maja 2012 roku przyjmuje:
Oddzia³ Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
p³atne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5,0 z³; TJ – 4,50 z³; TO – 4,00 z³ ; TU – 3,50 TP – 3,00 z³

Wpisowe dla osób nie zg³oszonych w terminie bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i nie gwarantuje pe³nych ¶wiadczeñ.
Program imprezy:

a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”

b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materia³ów startowych w kolejno¶ci przybycia ekip do bazy

¦wiadczenia
Materia³y startowe i s³odko¶æ dla ka¿dego uczestnika, nieograniczony dostêp do pompki rowerowej (wg kolejno¶ci zg³oszeñ) i powietrza atmosferycznego, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych, ognisko, inne nieujawnione.

Nagrody:
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach bêd± do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.

Uwagi koñcowe:
-impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
-uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
-uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego