realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Mistrzostwa Torunia w Marszach na Orientacjê
2012-09-22
Toruñ - Kaszczorek
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Inter Star.

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Tomasz Borkiewicz
Sêdzia G³ówny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Borkiewicz
oraz cz³onkowie Klubu InO SKARMAT
Forma tras i kategorie: jeden etap dzienny
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych, w razie potrzeby z instruktorem
TD – ur. w roku 1999 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1996 – 1998 (dru¿yny 1-2-3 osobowe)
TJ – ur. w latach 1993– 1995 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TS – ur. w roku 1992 i starsi (dru¿yny 1-2 osobowe)
Centrum imprezy bêdzie zlokalizowane w okolicy pêtli autobusowej A23 w Toruniu – Kaszczorku (Przystanek Drwêca Pêtla)
nietypowa, czarno – bia³a
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 19 wrze¶nia 2012 roku w Oddziale
Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21.
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5 z³; TJ – 4,5 z³; TM – 4 z³; TD – 3,5 z³; TP – 3 z³.
Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³.
Potwierdzenie wp³aty wpisowego mo¿na otrzymaæ w Oddziale PTTK w Toruniu.
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
Mo¿liwo¶æ dojazdu autobusem MZK z Placu ¦w. Katarzyny o godz. 8.05 oraz 8.55 lub 5 minut pó¼niej z przystanku przy Dworcu Wschodnim PKP. Doj¶cie od przystanku do Centrum Zawodów bêdzie oznakowane.
Program imprezy:
8:30 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
ok. 14:30 zakoñczenie imprezy

¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych.

Uwagi koñcowe:
Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê w roku 2012.