Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Mistrzostwa Torunia w Marszach na Orientacjê
2012-09-22
Toruñ - Kaszczorek
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Inter Star.

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Tomasz Borkiewicz
Sêdzia G³ówny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Borkiewicz
oraz cz³onkowie Klubu InO SKARMAT
Forma tras i kategorie: jeden etap dzienny
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych, w razie potrzeby z instruktorem
TD – ur. w roku 1999 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1996 – 1998 (dru¿yny 1-2-3 osobowe)
TJ – ur. w latach 1993– 1995 (dru¿yny 1-2 osobowe)
TS – ur. w roku 1992 i starsi (dru¿yny 1-2 osobowe)
Centrum imprezy bêdzie zlokalizowane w okolicy pêtli autobusowej A23 w Toruniu – Kaszczorku (Przystanek Drwêca Pêtla)
nietypowa, czarno – bia³a
(imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 19 wrze¶nia 2012 roku w Oddziale
Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21.
p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:
TS – 5 z³; TJ – 4,5 z³; TM – 4 z³; TD – 3,5 z³; TP – 3 z³.
Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1 z³.
Potwierdzenie wp³aty wpisowego mo¿na otrzymaæ w Oddziale PTTK w Toruniu.
Impreza odbywa siê na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wp³acaj± wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
Mo¿liwo¶æ dojazdu autobusem MZK z Placu ¦w. Katarzyny o godz. 8.05 oraz 8.55 lub 5 minut pó¼niej z przystanku przy Dworcu Wschodnim PKP. Doj¶cie od przystanku do Centrum Zawodów bêdzie oznakowane.
Program imprezy:
8:30 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
ok. 14:30 zakoñczenie imprezy

¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy odcisk pieczêci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, protoko³y dla jednostek zg³aszaj±cych.

Uwagi koñcowe:
Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientacjê w roku 2012.