Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientacjê
2012-10-13
Przysiek k. Torunia
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu,

Wspó³organizatorzy:
Polski Zwi±zek Orientacji Sportowej
Kujawsko – Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Orientacji Sportowej
Urz±d Miasta w Toruniu
1 etap dzienny, indywidualny, biegowy

K-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60, 65 oraz OPEN
W przypadku ma³ej liczby zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
W kategorii OPEN mo¿liwy start w zespo³ach.
Przysiek ok. 10 km na zachód od Torunia w kier. na Bydgoszcz
o ciekawej, delikatnej rze¼bie, dobrze przebie¿ny
11:00 Sekretariat czynny od godz. 9.30 – 10.45 w centrum zawodów
Zg³oszenie zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
numer ewidencyjny PZOS (w przypadku posiadania) nale¿y przes³aæ, do dnia 8 pa¼dziernika 2012, na adres:
waldemar.fijor@gmail.com
Prosimy o dotrzymanie terminu zg³oszeñ; mapy bêd± drukowane z trasami.
w wysoko¶ci : 5,0 z³ w kat. K, M -10N oraz OPEN
oraz 8,0 z³ we wszystkich w pozosta³ych kategoriach
pobierane bêdzie w centrum zawodów.
zjazd z drogi nr 80 ( Toruñ – Bydgoszcz ) w Przysieku (oznakowany)
i dalej w kierunku pó³nocnym ok. 2000 m
¦wiadczenia: Medale i dyplomy, za zajêcie 3 pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii K/M otwartych Mistrzostw Torunia.
Medale, dyplomy w klasyfikacji indywidualnej MPiK oraz puchary w klasyfikacji zespo³owej MPiK.

Postanowienia koñcowe: Uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ.

Zakoñczenie: planowane na godz. 14:30.