Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXV Nocne Marsze na Orientacjê
2012-12-01
Toruñ - Czerniewice
Marsze na Orientację
Odzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê PTTK ,,SKARMAT” przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Tomasz Hajdas
Sêdzia g³ówny Dariusz Pop³awski
Budowniczy tras Waldemar Fijor


Etap nocny, mapy nietypowe, czarno-bia³e,
TP – dla pocz±tkuj±cych (z instruktorem – w przypadku zg³oszenia takiej potrzeby )
TD – ur. w roku 1999 i m³odsi (dru¿yny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1996-1998 (dru¿yny 2 os *)
TJ – ur. w latach 1993-1995 (dru¿yny 1-2 os)
TS – ur. w roku 1992 i starsi (dru¿yny 1-2 os)
* start w zespole 3-osobowym dla unikniêcia startu indywidualnego
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Toruniu - Czerniewicach ul. W³oc³awska 237/239
16:40
( imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 27 listopada 2012 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: (0 56) 62-229-21
Wpisowe p³atne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysoko¶ci: TP- 3,0 z³, TD-3,5 z³, TM-4,0 z³, TJ- 4,5 z³, TS- 5,0 z³.
W Oddziale PTTK przy ul. Piekary mo¿na otrzymaæ potwierdzenie wp³aty wpisowego.
Wpisowe osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Impreza obywa siê na zasadach samofinansowania , wpisowe w ca³o¶ci przeznaczone jest na pokrycie kosztów jej organizacji.
do Szko³y w Czerniewicach :

Autobusem MZK nr 11 http://mzk-torun.pl/ (autobusy kursuj± co ok. 20 minut)
Ramowy program imprezy:

1 grudnia 2012 r. (sobota)

15.00 - 16.15 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.45 - 16.10 – spotkanie kalendarzowe Wojewódzkiej Komisji InO
16.15 - otwarcie i odprawa techniczna
16.40 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.50 - podsumowanie dla kat. TP
19.10 - podsumowanie dla kat. TD i TM
19.40 - podsumowanie dla kat. TJ i TS
¦wiadczenia:
Mapa startowa dla ka¿dego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach, pami±tkowy odcisk pieczêci , “co¶ na z±b” – po trasie.

Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
- nale¿y posiadaæ latarkê, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania siê w terenie
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ
- nocleg uczestników w bazie imprezy nie jest przewidywany
- obowi±zuje bezwzglêdne przestrzeganie Karty Turysty
- ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów
- impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Marszach na Orientacjê