Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:




a także przez:







stat4u
XXIX Kopernikañskie MnO
2006-02-11
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM “Na Skarpie”.
1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych o d³ugo¶ci ok. 3 km (start w dowolnych zespo³ach, bez ograniczeñ wiekowych)
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 4 km (start w zespo³ach 2 – 5 osobowych lub indywidualnie , bez ograniczeñ wiekowych).
TN – trasa narciarska o d³ugo¶ci ok. 6 km (trasa prosta, start indywidualny lub w zespo³ach 2 osobowych, bez ograniczeñ wiekowych)
TPZ – trasa dla psich zaprzêgów ok. 8 km (trasa prosta bez ograniczeñ wiekowych - wymagany psi zaprzêg)
Szko³a Le¶na na Barbarce w Toruniu.
Toruñ - Barbarka
Null
Null
Dojscie wg za³±czonego szkicu ok. 2000 m od pêtli autobusów MZK nr 12, 27 przy ul. Szosa Che³miñska.
Dla chêtnych przygotowano konkurs zwi±zany z ¿yciem i dzia³alno¶ci± Miko³aja Kopernika, który mo¿na bêdzie rozwi±zywaæ w dowolnym czasie w trakcie imprezy.
Przy ognisku uczestnicy bêd± mogli siê ogrzaæ, jak równie¿ usma¿yæ przyniesione we w³asnym zakresie kie³baski.