realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Kopernikañskie MnO
2006-02-11
Toruñ
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM “Na Skarpie”.
1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych o d³ugo¶ci ok. 3 km (start w dowolnych zespo³ach, bez ograniczeñ wiekowych)
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 4 km (start w zespo³ach 2 – 5 osobowych lub indywidualnie , bez ograniczeñ wiekowych).
TN – trasa narciarska o d³ugo¶ci ok. 6 km (trasa prosta, start indywidualny lub w zespo³ach 2 osobowych, bez ograniczeñ wiekowych)
TPZ – trasa dla psich zaprzêgów ok. 8 km (trasa prosta bez ograniczeñ wiekowych - wymagany psi zaprzêg)
Szko³a Le¶na na Barbarce w Toruniu.
Toruñ - Barbarka
Null
Null
Dojscie wg za³±czonego szkicu ok. 2000 m od pêtli autobusów MZK nr 12, 27 przy ul. Szosa Che³miñska.
Dla chêtnych przygotowano konkurs zwi±zany z ¿yciem i dzia³alno¶ci± Miko³aja Kopernika, który mo¿na bêdzie rozwi±zywaæ w dowolnym czasie w trakcie imprezy.
Przy ognisku uczestnicy bêd± mogli siê ogrzaæ, jak równie¿ usma¿yæ przyniesione we w³asnym zakresie kie³baski.