Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
InO Nad Wdą
2015-06-13
Osie
Bractwo Czarnej Wody
- Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Trzebciny
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Zespół Szkół w Osiu
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
- Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska „Azymut” im. Szarych Szeregów w Osiu
Oficjalny patronat honorowy Pucharu Borów Tucholskich – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Pan Janusz Kaczmarek.
Oficjalny patronat honorowy Pucharu Kociewia i Pucharu Powiatu Świeckiego – Starosta Świecki Pan Franciszek Koszowski.
Patronat honorowy InO „Nad Wdą 2015” – Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie Pan Marek Sobczak i Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny Pan Piotr Kasprzyk.


Impreza jest współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.
sobota 13 czerwca 2015
Zespół Szkół w Osiu, ul Ks. Semraua 44, 200 m od wjazdu do Osia ze strony Tlenia
zawody regionalne – 2 punkty do Odznaki InO
- poznanie walorów turystycznych gminy Osie
- popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku
- wymiana doświadczeń przez sympatyków InO
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
- wzajemne promowanie imprez w różnych środowiskach
- wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację z terenu Borów Tucholskich, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kociewia i Powiatu Świeckiego
- kształtowanie zamiłowania do czynnego wypoczynku
- integracja środowiska turystycznego.
a) Zaliczane do wszystkich cykli pucharowych
- TM (młodzieżowa) – młodzież urodzona 1999 i młodsi, zespoły dwuosobowe, wyjątkowo trzyosobowe
- TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1994 i starsi) i juniorów TJ (urodzeni 1995 i młodsi); zespoły do dwóch osób
- TZ – zaawansowani, bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch osób

b) Zaliczane do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- TD (dzieci) – urodzeni 2002 i młodsi, zespoły dwu- i trzyosobowe

c) Zaliczane do Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Kociewia
- TR – rowerowa, otwarta, zespoły o dowolnej liczebności, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych

d) Dodatkowe, poza cyklami pucharowymi
- TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły od 2 do 10 osób
- TKr (krajoznawcza) – długa, zespoły o dowolnej liczebności, w tym osoba dorosła
- TK – kajakowa, zespoły do dwóch osób (jeden kajak), osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i w załodze z osobą dorosłą. Dowóz osób z bazy w Osiu na koszt organizatora. Zawodnicy mogą również dojechać samodzielnie do bazy kajakowej – informacja będzie w komunikacie startowym).

 W kategoriach TD i TM możliwy jest start poza konkurencją osób nie spełniających kryterium wiekowego.
 We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym, niż przewidywany regulaminem.

e) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych.

f) UWAGA – Dla chcących wystartować w dwóch kategoriach (możliwe kombinacje piesza – rowerowa, piesza – kajakowa, rowerowa – kajakowa) przewidujemy wyznaczenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych. Chęć startu w większej ilości konkurencji oraz przewidywaną kolejność i ewentualnie godzinę startu należy podać w zgłoszeniu.

g) UWAGA – Start w trzeciej kategorii startowej jest możliwy tylko poza konkurencją i po uzgodnieniu z organizatorami.

Wyniki zawodów są podawane w kategoriach startowych. Punkty do pucharów zaliczane są w odpowiednich kategoriach startowych i wiekowych, zgodnie z regulaminami pucharów.
Ze względu na możliwość startu zawodników zróżnicowanych kategoriami wiekowymi na trasie TU organizator może wprowadzić własne zasady przydzielania dyplomów i nagród dla tych kategorii. W kategorii TT przewidziano do czterech nagród dla zespołów o większej liczebności.
- We wszystkich kategoriach lądowych trasa w urozmaiconym, lesistym terenie, w kategorii TK na Zalewie Żurskim.
- W kategoriach TD, TT, TM, TU, TZ (trasy 4-10 km) i TK mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
- W kategoriach TKr i TR mapy pełne topograficzne
- TR – czas jazdy 3-4 godziny, PK o różnej wartości wagowej
- TK – czas płynięcia 3-4 godziny, PK o różnej wartości wagowej
Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie co najmniej jednego PK (punktu kontrolnego) lub PS (punktu stowarzyszonego), dotarcie zespołu na metę oraz oddanie czytelnej karty startowej.
Dla uczestników tras pieszych i rowerowej nie przewiduje się, dla zawodników na trasie kajakowej 10 zł od osoby w przypadku startu na sprzęcie organizatorów (kajaki turystyczne).
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rocznik urodzenia poszczególnych startujących
- Józef Malinowski 530 702 068,
- bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl
- Zgłoszenia do czwartku 11 czerwca 2015 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
- Dla początkujących przewiduje się krótkie szkolenie dotyczące głównie podstawowych zasad InO oraz wypełniania kart startowych.
7.30 – 9.30 Przyjmowanie uczestników w bazie, szkolenie dla początkujących
9.30 Otwarcie zawodów
9.45 Ogłoszenie list startowych
Do 10.20 Start wszystkich kategorii (TK później)

UWAGA! – Dla korzystających z dojazdu pociągiem od strony Laskowic Pomorskich (przyjazd 9.53) zorganizujemy dowóz do bazy i wyznaczymy późniejsze minuty startowe.
- Mapy dla każdej drużyny lub każdego uczestnika
- Wyniki zawodów przekazane w ustalonej formie
- Dyplomy i nagrody dla najlepszych
- Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP, KOT i TOK
- Posiłek, chłodny napój i herbata.
- KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ W OSTATNIM TYGODNIU PRZED ZAWODAMI.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz stronie Pucharu Borów Tucholskich www.pbt.turystyka.pl (po ogłoszeniu komunikatu technicznego). W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna. W razie startu osoby niepełnoletniej na trasie TR lub TK wymagana jest również druga zgoda – na daną trasę.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
- Na zawodach obowiązują przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK 2015”.
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy. W przypadkach spornych decyzja należy do Komisji Sędziowskiej, powoływanej zgodnie z § 3 p. 7 Regulaminu Pucharu Borów Tucholskich 2015.