Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
InO "Nad Wdą" 2016
2016-06-11
Osie
Bractwo Czarnej Wody
- Klub Imprez na Orientację "Azymut" Osie
- Nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Zespół Szkół w Osiu
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
- Kociewskie Koło PTTK "Budaje" w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska "Azymut" im. Szarych Szeregów w Osiu
sobota-niedziela 11-12 czerwca 2016
gmina Osie
Zespół Szkół w Osiu, ul Ks. Semraua 44, 200 m od wjazdu do Osia ze strony Tlenia
zawody regionalne - 2 punkty do Odznaki InO
- poznanie walorów turystycznych gminy Osie
- popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku
- wymiana doświadczeń przez sympatyków InO
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
- wzajemne promowanie imprez w różnych środowiskach
- wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Powiatu Świeckiego oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
- kształtowanie zamiłowania do czynnego wypoczynku
- integracja środowiska turystycznego.
a) Zaliczane do PBT, PWKP, PPŚ
- TT1 (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób, w pucharach TD (dzieci) urodzeni 2003 i młodsi, zespoły dwu- i trzyosobowe
- TT2 (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób, w pucharach TM (młodzieżowa) młodzież urodzona 2000 i młodsi, zespoły dwu- i trzyosobowe w PWKP, dwuosobowe chłopięce lub trzyosobowe (dziewczęce i mieszane) w PBT
- TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1995 i starsi) i juniorów TJ (urodzeni 1996 i młodsi); zespoły dwuosobowe
- TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch osób
b) Zaliczane do PBT
- TR1 i TR2 – rowerowe, otwarte, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych; TR1 – około 3 godzin jazdy, TR2 5-6 godzin jazdy, PK o różnej wartości wagowej
d) Zaliczane do PWP DInO
- TKr (krajoznawcza, długa) – w ramach Pucharu DInO trudna nocna, zespoły 1-3-osobowe
e) Dodatkowe
- TP (początkujący) – dla początkujących w InO, zespoły do 5 osób
- TB – trasa biegowa, zasadniczo przeznaczona dla biegaczy bez doświadczenia w InO, zespoły 1-2-osobowe
- We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym, niż przewidywany regulaminem.
f) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych.
g) UWAGA – Dla chcących wystartować w dwóch kategoriach dziennych (piesza – rowerowa - biegowa) przewidujemy wyznaczenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych. Chęć startu w większej ilości konkurencji oraz przewidywaną kolejność i ewentualnie godzinę startu należy podać w zgłoszeniu.

Wyniki zawodów są podawane w kategoriach startowych. Punkty do pucharów zaliczane są w odpowiednich kategoriach startowych i wiekowych.

Ze względu na możliwość startu zawodników zróżnicowanych kategoriami wiekowymi na trasie TT i TU organizator może wprowadzić własne zasady przydzielania dyplomów i nagród dla tych kategorii.
- We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie
- W kategoriach pieszych krótkich TP, TD, TT, TM, TU, TZ (trasy kilkukilometrowe) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
- W kategoriach TKr i TR mapy pełne topograficzne
- W kategorii TB mapy w programie OCAD lub topograficzne (zależnie od ustaleń z klubami biegowymi)
nie przewiduje się
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rocznik urodzenia poszczególnych startujących
- Józef Malinowski 530 702 068,
- bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl
- Zgłoszenia do środy 8 czerwca 2016 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
- Dla początkujących przewiduje się krótkie szkolenie dotyczące głównie podstawowych zasad InO oraz wypełniania kart startowych.
7.30 – 9.15 Przyjmowanie uczestników w bazie, szkolenie dla początkujących
9.15 Otwarcie zawodów
9.30 Ogłoszenie list startowych
Ok. 22.00 Start trasy nocnej DInO
- Mapy dla każdej drużyny lub każdego uczestnika
- Wyniki zawodów przekazane w ustalonej formie
- Dyplomy i nagrody dla najlepszych
- Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP i KOT
- Posiłek, chłodny napój i herbata
- Ewentualny (wcześniej zgłoszony) nocleg (z piątku na sobotę lub/i z soboty na niedzielę) w warunkach turystycznych – własny namiot na polu biwakowym lub tzw. hangar w Żurze (dawna siedziba Klubu Kajakowego Wda).
- prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, bczw@poczta.onet.pl
- Józef Malinowski 530 702 068
- KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ W OSTATNIM TYGODNIU PRZED ZAWODAMI.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestników od NW.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz stronie Pucharu Borów Tucholskich www.pbt.turystyka.pl (po ogłoszeniu komunikatu technicznego).
W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna. W razie startu osoby niepełnoletniej na trasie TR wymagana jest również zgoda na daną trasę.

- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
- Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w "Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK".
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy. W przypadkach spornych decyzja należy do Komisji Sędziowskiej, powoływanej zgodnie z § 3 p. 8 Regulaminu Pucharu Borów Tucholskich 2016.