realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
V FESTYN InO, IV SZPRYCHA SKARMATU
2007-04-21
Toruñ
Rowerowe Jazdy na Orientację
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Le¶na na Barbarce
Cereal Partners Poland Toruñ-Pacific sp. z o.o.

Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sêdzia g³ówny: Tomasz Hajdas
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Bartosz Kuras
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie (dla pocz±tkuj±cych lub zespo³ów z doros³ymi opiekunami)
TJ – ur. w latach 1988 – 1990 (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1987 i starsi (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TP - trasa piesza dla pocz±tkuj±cych
TU - trasa piesza dla ¶redniozaawansowanych
Osada le¶na Barbarka.
Kompleksy le¶ne wokó³ osady le¶nej Barbarka.
nietypowe, czarno - bia³e
10.30
Zg³oszenia (imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 18 kwietnia 2007 roku przyjmuje:
Tomasz Hajdas: 607 773 266, hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe - p³atne przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:

TS – 4,5 z³; TJ – 4 z³; T0 - 3 z³

Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i nie gwarantuje pe³nych ¶wiadczeñ.
Dojazd wed³ug szkicu.
Program imprezy:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0” dla tras rowerowych
10.00 - 12.00 wydawanie map dla tras pieszych

Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego