Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
V FESTYN InO, IV SZPRYCHA SKARMATU
2007-04-21
Toruñ
Rowerowe Jazdy na Orientację
Klub Imprez na Orientacjê „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta Torunia
Szko³a Le¶na na Barbarce
Cereal Partners Poland Toruñ-Pacific sp. z o.o.

Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sêdzia g³ówny: Tomasz Hajdas
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Bartosz Kuras
TO – trasa otwarta bez ograniczeñ wiekowych i liczby osób w dru¿ynie (dla pocz±tkuj±cych lub zespo³ów z doros³ymi opiekunami)
TJ – ur. w latach 1988 – 1990 (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1987 i starsi (dru¿yny 1 –3 osobowe)
TP - trasa piesza dla pocz±tkuj±cych
TU - trasa piesza dla ¶redniozaawansowanych
Osada le¶na Barbarka.
Kompleksy le¶ne wokó³ osady le¶nej Barbarka.
nietypowe, czarno - bia³e
10.30
Zg³oszenia (imiê, nazwisko, kategoria) do dnia 18 kwietnia 2007 roku przyjmuje:
Tomasz Hajdas: 607 773 266, hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe - p³atne przed startem w bazie imprezy w wysoko¶ci:

TS – 4,5 z³; TJ – 4 z³; T0 - 3 z³

Wpisowe dla osób nie zg³oszonych bêdzie podwy¿szone o 1,0 z³ i nie gwarantuje pe³nych ¶wiadczeñ.
Dojazd wed³ug szkicu.
Program imprezy:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0” dla tras rowerowych
10.00 - 12.00 wydawanie map dla tras pieszych

Uwagi koñcowe:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- uczestników obowi±zuje nakaz przestrzegania zasad poruszania siê po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego