Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XI InO "Nad Wdą"
2019-06-07 - 2019-06-09
Bory Tucholskie
• Ekipa Boruta Czersk
• Nadleśnictwa Dąbrowa, Osie i Trzebciny
• Wdecki Park Krajobrazowy
• Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
• Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Osie
• Szkoła Podstawowa w Osiu
• Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie
• Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu
• Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
• Sołectwo Miedzno.
Kierownik imprezy: Marek Miesała OInO 14/153/2014
Sędzia główny: Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Budowniczowie tras:
- Filip Fierek OInO 7/119/2011
- Bartosz Adamczyk OInO 5/144/2014
- Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Inni organizatorzy: członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody.
Puchar Borów Tucholskich – Dyrektor RDLP Toruń
Puchar Kociewia – Starosta Świecki.
• Wójt Gminy Osie
• Przewodniczący Rady Gminy Osie
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny
Impreza jest współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego, powia-tu świeckiego oraz gminy Osie.
sobota-niedziela 8-9 czerwca 2019.
gmina Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie, przy granicy z woj. pomor-skim, na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Pole biwakowe w Żurze oraz Szkoła Podstawowa w Osiu, ul Szkolna 8.
Puchar Polski Młodzieży – po 4 punkty za etap do Odznaki InO, pozostałe kategorie – 3 punkty do odznaki InO za etap.
• Rywalizacja w Pucharze Polski Młodzieży
• Wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Woje-wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Kociewia oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
• Wyłonienie najlepszych orientalistów w ramach OrientLigi
• Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego
• Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Osie i Wdeckiego Parku Krajobra-zowego
• Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
• Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
• Integracja środowiska InO.
1) Zaliczane do Pucharu Polski Młodzieży:
a) Impreza składa się z dwóch etapów dziennych i jednego nocnego.
b) Kategorie wiekowe: TM (młodzież) urodzeni 2003-2005, zespoły dwu- lub trzyoso-bowe, na trasie TT; TJ (juniorzy) urodzeni 1999-2002, zespoły jedno- lub dwuosobo-we, na trasie TU.
c) Wyniki zostaną zaliczone do klasyfikacji Pucharu Polski Młodzieży 2019 w kate-goriach TM i TJ.
d) Uwaga: W PPM mogą występować poza konkurencją zespoły nie spełniające kry-terium wiekowego i liczebności zespołu.
2) Zaliczane do PWKP, PBT, PK:
a) Impreza składa się z dwóch etapów w kategoriach startowych i wiekowych TP/TD, TT/TM i TU/TJ (dwa pierwsze etapy PPM)
b) TP (początkujący) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji generalnej pucharów TD (dzieci) urodzeni 2006 i młodsi, zespoły dwu-czteroosobowe PBT, PK i dwu-trzyosobowe PWKP.
c) TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfika-cji generalnej pucharów TM (młodzież) urodzeni 2003-2005, zespoły dwu-trzyosobowe.
d) TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1998 i starsi) i ju-niorów TJ (urodzeni 1999 i młodsi); zespoły jedno-dwuosobowe, wyjątkowo trzyoso-bowe (niższa punktacja generalna).
e) TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch, wyjątkowo trzech osób (niższa punktacja generalna)..
3) Zaliczane do PBT i PK
a) TR – rowerowa, otwarta, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opie-ką osób dorosłych; PK o różnej wartości wagowej.
4) Zaliczane do DInO
a) TTr (trudna) – nocna, zespoły jedno-trzyosobowe, zaliczane do PBT i PK z niższą punktacją.
5) Dodatkowe poza pucharami
a) TPP (początkujący) – dla zaczynających przygodę w InO, zespoły do 10 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu możliwy start z instruktorem.
b) TRP – rowerowa dla początkujących, zespoły do 5 osób.
6) We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie więk-szym, niż przewidywany regulaminem.
7) Dla chętnych - punkty orientacji precyzyjnej oraz trasy Biegu na Orientację w ra-mach Zielonego Punktu Kontrolnego Grzybek (po etapach dziennych).
8) Dla chętnych – Zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Żurze (po etapach dziennych) po uprzednim zgłoszeniu co najmniej dwa tygodnie przed terminem imprezy.
9) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych – nie dotyczy PPM.
▪ We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie.
▪ W kategoriach pieszych krótkich PPM, TPP, TP, TT, TU (trasy 3-5 km) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
▪ W kategorii TZ i TTr mapy topograficzne z utrudnieniami, trasy długie
▪ W kategorii TR mapy pełne topograficzne.
• Wpisowe na trasy PPM (łącznie z posiłkiem) – 20 zł.
• Osoby zgłoszone do PPM przez organizatorów Pucharu Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Pucharu Borów Tucholskich – wpisowe obniżone o 5 zł.
• Wpisowe na trasy innych pucharów (poza PPM) – 15 zł.
• Opłata za jeden nocleg 10 zł, płatna bez względu na rzeczywisty czas korzystania z sali noclegowej.
• Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie i mieszkańcy gminy Osie.
• Uwaga: Liczniejsze ekipy, złożone w szczególności z dzieci i młodzieży, mogą liczyć na dodatkową obniżkę wpisowego.
• Wpisowe i opłata za nocleg płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdziel-czy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Nad Wdą i podać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.
o Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących
o bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane.
o Zgłoszenia do środy 5 czerwca 2018 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników w PPM do niedzieli 2 czerwca włącznie.
Sobota 8 czerwca ŻUR – pole biwakowe
Od 7.00 - Praca sekretariatu
9.00 - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.30-10.30 - Wyjazd na miejsce startu etapów dziennych
9.45-15.00 - Etapy dzienne
Po etapach dziennych - Obiad w Żurze. Ewentualne zwiedzanie Elektrowni Żur
21.30 - Wyjazd na miejsce startu etapów nocnych
22.00-2.00 - Etapy nocne
Do 8.00 - Nocleg w Szkole Podstawowej w Osiu

Niedziela 9 czerwca Szkoła Podstawowa w Osiu
8.30 - Zakończenie imprezy
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów

• Istnieje możliwość noclegu z piątku na sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
• Ostateczny harmonogram imprezy zostanie podany w komunikacie startowym 4 czerwca.
Sobota 9 czerwca ŻUR – pole biwakowe
Od 7.00 - Praca sekretariatu
9.00 - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.30-10.30 - Wyjazd na miejsce startu kategorii TPP, TP, TT, TU, TZ, start kategorii TR
Od 9.45 - Start kategorii TPP, TP, TT, TU i TZ
Po etapach - Obiad, pokazy ratownicze.
Do 17.00 - Zakończenie pucharów regionalnych Żur – pole biwakowe
21.30 - Zbiórka kategorii TTr (Szkoła Podstawowa w Osiu), wyjazd na miejsce star-tu TTr
22.00 - Start kategorii TTr

Niedziela 10 czerwca
8.30 - Zakończenie imprezy dla PPM i trasy nocnej Szkoła Podstawowa w Osiu
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów

• Ostateczny harmonogram imprezy zostanie podany w komunikacie startowym 4 czerwca.
• Komplet materiałów startowych
• Przejazdy na start
• Wyniki zawodów ogłoszone na stronie i Facebooku Bractwa
• Dyplomy i nagrody dla najlepszych
• Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP i KOT
• Obiad w sobotę i po etapie TTr, chłodny napój i drobny posiłek energetyczny między eta-pami dziennymi
• Zwiedzanie Elektrowni w Żurze (chętni) i korzystanie z Zielonego Punktu Kontrolnego (chętni)
• Ewentualne noclegi (z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę) w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osiu. Możliwość przygotowania własnego posiłku
• Inne w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych.
• bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, Józef Malinowski 530 702 068
KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ 4 CZERWCA NA STRONIE www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz Facebooku.
• Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
• Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestni-ków od NNW.
• Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczo-ną po ogłoszeniu komunikatu technicznego na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl. W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna.
• Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie od-powiadają.
• Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współ-zawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
• Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
• Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, prze-pisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współ-zawodnictwa.
• Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach le-śnych.
• Wszyscy uczestnicy InO Nad Wdą 2019 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów. Wyrażają też zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Czarnej Wody imprez i zawodów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Czarnej Wody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.