Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Kajakowa Impreza na Orientację "Zapora Żur 2020"
2020-08-16
Zalew Żurski
Klub Turystów Wodnych „CELULOZA” Świecie, Bractwo Czarnej Wody.
Zalew Żurski, baza zawodów na polu biwakowym w Żurze.
niedziela 16 sierpnia 2020.
Kierownik imprezy – Marek Miesała
Sędzia główny – Józef Malinowski.
• udział w imprezach Roku Rzeki Wdy
• promocja regionu Kociewia
• upowszechnienie turystyki wodnej
• poznanie walorów turystycznych Zalewu Żurskiego
• popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku
• praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
• Oficjalnie zgłoszeni uczestnicy XXII Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Zapora Żur 2020” na zasadach obowiązujących podczas całości ww. imprezy – listę startujących w Kajakowej InO przekazuje Bractwu przedstawiciel organizatorów Maratonu.
• Inni uczestnicy – po uprzednim zgłoszeniu (patrz p. 7) i złożeniu oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu).
• Osoby niepełnoletnie startują w załodze z osobą dorosłą (oficjalnie zgłoszeni uczestnicy Maratonu Kajakowego).
• Inni uczestnicy niepełnoletni mogą wystartować tylko w załodze z osobą dorosłą na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) – załącznik nr 1 do Regulaminu.
zawody otwarte, bez podziału na kategorie, załogi jedno- lub dwuosobowe.
• Uczestnicy Maratonu Kajakowego poprzez kierownictwo Maratonu.
• Pozostali – zgłoszenia do piątku 16 sierpnia do Józefa Malinowskiego mailem - bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl lub telefonicznie (też SMS) 530 702 068. Ze względów organizacyjnych preferowane jest możliwie wczesne zgłoszenie. Odbiór każdego zgłoszenia zostanie potwierdzony. Możliwe zgłoszenie na zbiórce w dniu imprezy (do wydania wszystkich map startowych lub kajaków).
• Zawodnicy mogą startować na:
-  sprzęcie własnym
- sprzęcie użyczonym (bez opłaty) przez organizatorów.
• W zgłoszeniu należy poinformować o chęci startu na kajaku organizatora.
• Opłaty startowej nie przewiduje się. Osoby spoza listy Maratonu, chcące skorzystać z posiłku (obiad) po imprezie, proszone są o podanie tego w zgłoszeniu oraz wpłatę w dniu startu 14 zł. Obiad będzie wydawany na polu biwakowym w Żurze.
• Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnic-twa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
• Jeden etap dzienny, czas płynięcia około 3-3,5 godziny.
• Punkty kontrolne na brzegu zalewu oraz do 300 metrów od wody
• Mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z niepełną treścią.
• Pozostałe informacje na mapie lub na starcie.
• Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
• Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie co najmniej jednego PK (punktu kon-trolnego) lub PS (punktu stowarzyszonego), dotarcie pełnego zespołu na metę oraz oddanie czytelnej karty startowej.
• Zbiórka uczestników na polu biwakowym koło zapory w Żurze o godzinie 8.45.
• Ogłoszenie wyników i podsumowanie zawodów w bazie w Żurze o godzinie 15.00.
Uczestnicy przyjmują na siebie obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Na trasę należy przygotować
• linkę do cumowania,
• kompas (możliwe wypożyczenie na starcie)
• czasomierz dowolnego typu
• stosowny strój do pływania kajakiem.
Komunikat startowy ukaże się na stronie www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz na Facebooku Bractwa na początku ostatniego tygodnia przed zawodami. Tam też udostępnione zostaną wyniki zawodów oraz protokół końcowy.
Wszyscy uczestnicy Kajakowej InO wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Czarnej Wody imprez i zawodów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Czarnej Wody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
Dla zainteresowanych uczestnictwem w Maratonie Kajakowym – informacje na stronie http://www.ktw-celuloza.pl/wordpress/.