Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Boruta nad Wdą
2021-09-11
Żur
- Bractwo Czarnej Wody http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/
- Ekipa Boruta
- Adrian Nikonowicz
- Nadleśnictwa Dąbrowa, Osie i Trzebciny
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Osie
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
- Sołectwo Wałkowiska-Żur.
Kierownik imprezy: Piotr Czarnowski
Sędzia główny: Filip Fierek
Budowa tras: Bartosz Adamczyk, Piotr Czarnowski, Filip Fierek, Józef Malinowski, Adrian Nikonowicz
Inni organizatorzy: członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody.
Impreza jest współfinansowana ze środków Powiatu Świeckiego oraz Gminy Osie.
Termin: sobota 11 września 2021.
Miejsce: gmina Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie, na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Baza zawodów: Zapora Żur.
regionalna – 2 punkty do Odznaki InO.
- Rywalizacja w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharze Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w InO oraz Orientlidze
- Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego
- Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Osie i Wdeckiego Parku Krajobra-zowego
- Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
- Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
- Integracja środowiska InO.
1) Jeden etap dzienny, trasy 5-12 km, mapy topograficzne pełne, w wyższych katego-riach z przekształceniami.
2) Kategorie startowe:
- Trasa Jodłowa /rowerowa/ 60 km, część PK w postaci terenowej (zamiast lampio-nów), zespoły 1-5 osób.
- Trasa Brzozowa /piesza/ około 5 km – dla początkujących, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TD (ur. 2008 i młodsi) lub inne z przelicznikiem w PWKP, harcerze w ZHP.
- Trasa Bukowa /piesza/ 6-8 km – dla niezaawansowanych, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TM (ur. 2005-2007) lub inne z przelicznikiem w PWKP, harcerze starsi w ZHP.
- Trasa Lipowa /piesza/ do 10 km – przeciętnie trudna, zespoły do dwóch osób. Klasy-fikacja pucharowa: TJ (ur. 2001-2004) lub TS z przelicznikiem w PWKP, wędrow-nicy i instruktorzy w ZHP.
- Trasa Jesionowa /piesza/ do 12 km – dla zaawansowanych, dość trudna, zespoły 1-2 osoby. Klasyfikacja pucharowa: TS (ur. 2000 i starsi) w PWKP.
UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych.
Opłata startowa od osoby:
- Osoby dorosłe – 20 zł.
- Osoby niepełnoletnie – 10 zł.
- Osoby zgłoszone przez organizatorów PWKP – opłata obniżona o 5 zł.
- Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie i mieszkańcy gminy Osie (opłatę wnosi Bractwo).
- Uwaga: Liczniejsze ekipy, złożone w szczególności z dzieci i młodzieży lub rodzinne, mogą liczyć na dodatkową obniżkę wpisowego.
- Wpisowe płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Boruta nad Wdą i po-dać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startują-cych
- Zgłoszenia przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxEcR3ki_TGePSaa0W9UAhufCuwoA1NE-sbLIzKt7vYbMO4A/viewform?usp=sf_link lub mailem bczw@poczta.onet.pl.
- Zgłoszenia do czwartku 9 września 2021 włącznie. Ze względów organizacyjnych prefe-rowane jak najwcześniejsze zgłoszenie.
ŻUR zapora elektrowni pod posągiem Matki Boskiej Gwiazdy Morza
Od 7.30 - Praca sekretariatu
9.00 - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
Do 9.30 - Starty we wszystkich kategoriach
Po ukończeniu trasy - Posiłek w Żurze. Ewentualne zwiedzanie Elektrowni Żur
Po ukończeniu kategorii - Podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
- Komplet materiałów startowych
- Wyniki zawodów ogłoszone w Internecie
- Dyplomy i nagrody dla najlepszych, medale w Pucharze ZHP. Uwaga: Ilość nagród na ze-spół ograniczona do trzech.
- Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP i KOT
- Posiłek po ukończeniu trasy, chłodny napój i drobny posiłek energetyczny na trasę
- Józef Malinowski bczw@poczta.onet.pl, 530 702 068
- Piotr Czarnowski piotr.czarnowski5566@gmail.com 724 403 820
- W zależności od obowiązujących 11 września przepisów przeciwepidemicznych impreza może zostać odwołana lub odbyć się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną po ogłoszeniu komunikatu technicznego na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl. W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie od-powiadają.
- Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Wszyscy uczestnicy InO „Boruta nad Wdą” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów. Wyrażają też zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Czarnej Wody imprez i zawodów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Czarnej Wody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.