Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
MnO TWIERDZA II
2022-05-07
Zakurzewo
Turystyczny Rajd na Orientację „TWIERDZA II ”, zwany dalej Imprezą, jest odmianą Imprezy na Orientację (Ino). Organizatorem Imprezy jest grupa ludzi - miłośników aktywnego spędzania czasu z grudziądzkich klubów PTTK "Patyczaki " i "Ekotonu". Zadaniem uczestników rajdu jest potwierdzenie w określonym limicie czasu, swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych (obecność na co najmniej 1 punkcie).
- popularyzacja imprez na Orientację, jako niekonwencjonalny rodzaj wypoczynku,
- propagowanie aktywności fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego - zachęcenie do spędzania czynnego udziału w zajęciach na świeżym powietrzu
- możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą - poznanie nieznanej jeszcze wszystkim formy aktywności jaką jest Rajd na Orientację,
- wspólna zabawa z korzyścią dla zdrowia i umysłu, poznanie piękna i różnorodności  terenu powiatu , gminy i miasta Grudziądz na którym znajdują się obiekty  grudziądzkiej Twierdzy
- integracja lokalnych organizacji i osób,
07.05.2022 (niedziela)   CEE Zakurzewo gm. Grudziądz
Transportem własnym lub Gminna Komunikacja Autobusowa  (?)
Punktem kontrolnym (PK) jest znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym. Na lampionie znajduje się kod , który należy wpisać do karty startowej
1. Możliwy jest udział indywidualny i zespołowy (dla trasy łatwej: do max 5 osób; dla trasy średniej do max.
3 osób; dla trasy trudnej – max 2 osoby)
2. Opłaty (od osoby) za udział:
- 30zł , płatne do 30.04.2022,
- 40zł, płatne od 01.05.2022 do 05.05 2022,
Nie ma zapisów w bazie rajdu
3. Zgłoszenia na adres e-mail - edw.zolnowski@gmail.com lub sms nr tel. 506 780 483
4. Wpisowe należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Edward Żołnowski
Nr konta 86 1160 2202 0000 0002 4895 2278
Tytułem: Wpłata za rajd Twierdza II trasa + dane uczestnika (np. Twierdza II TT + Jan Kowalski)
Długość i czas przebycia trasy
Trasa łatwa (TŁ; familijna) - 10 PK (1-10) + zadanie X - dł. 6+ km - limit podst. 3 h +30 min (limit sp.)
Trasa średnia (TŚ; turystyczna) - 17 PK (1-17) +zadanie X - dł. 12+ km -limit podst. 4 h + 30 min (limit sp.)
Trasa trudna (TT) - 24 PK (1-24) +zadanie X - dł. 18+ km -limit podst. 5 h +30 min (limit sp.)
1. Każdemu uczestnikowi na danej trasie przysługuje (ten sam) nieprzekraczalny limit czasu podany podczas
odprawy technicznej przed startem.
2. Uczestnik zostanie sklasyfikowany, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem oraz
udokumentuje potwierdzenie obecności na co najmniej jednym PK.
3. Pomiaru czasu dokonuje się w zaokrągleniu do pełnej minuty.
4. Orientacyjna, maksymalna długość trasy przy założeniu potwierdzenia wszystkich punktów kontrolnych
zostanie podana w dniu imprezy.
1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez osobiste wpisanie kodu do karty
startowej.
2. Kolejność potwierdzeń punktów kontrolnych na trasie jest dowolna.
3. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego
punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu „BPK” (brak punktu kontrolnego), dodając numer PK. Jeżeli
uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator
stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako brak potwierdzenia punktu
kontrolnego.
4. Potwierdzania PK dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub
oznaczenie tego PK, kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej.
5. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
6. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami
piszącymi będą traktowane jako BPK.
1. Zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
2. Punkty karne uzyskuje się za:
a) brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora - 90 pkt
b) potwierdzenie punktu mylnego PM - 30 pkt
c) zmianę kolejności potwierdzeń PK lub wariantu pokonywania trasy (za każdą zmianę) - 30 pkt
d) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora
na mapę - 25 pkt
e) brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego - 10 pkt
f) każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 pkt
g) za każdą pełną minutę z limitu spóźnień - 1 pkt
h) za każdą pełną minutę poza limitem spóźnień - 10 pkt
i) niewykonanie zadania specjalnego - 10 pkt
1. Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
- przybyć na metę w limicie czasu podanym na odprawie technicznej,
- oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń,
- potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK)
2. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za:
- wpisanie kodów z lampionu dla innego uczestnika
- podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
- używanie niedozwolonego środka transportu,
- korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
- dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
- niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
- nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
- używanie urządzeń elektronicznych do określania położenia w terenie,
- używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora.
8:30 Otwarcie bazy
9:00 godzina „0” dla trasy trudnej
9:30 godzina „0” dla trasy średniej
10:00 godzina „0” dla trasy łatwej
13:00 wydawanie posiłków
15;00 Ogłoszenie wyników
16:00 Zakończenie imprezy
– pakiet startowy (dla osób startujących na trasie łatwej, średniej i trudnej)
– mapa – 1 egzemplarz na uczestnika.
– napój, coś słodkiego, posiłek turystyczny w bazie imprezy na zakończenie trasy
– w miarę możliwości nagrody dla zwycięzców poszczególnych tras
Listy i minuty startowe ukażą się 06.05.2022 godz. 20:00

1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety,
obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer
telefonu do Organizatora jest podany na mapie. W przypadku dotarcia na metę wszystkich uczestników,
oprócz tych, które zgłosiły rezygnację z dalszego uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia imprezy (przed zadeklarowanym zamknięciem mety).
2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych i terenowych zastanych na trasie Imprezy i w razie wypadku nie będą
dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
3. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką przynajmniej jednej osoby
pełnoletniej.
4. Każda osoba niepełnoletnia musi przed startem okazać pisemną zgodę od opiekuna prawnego.
5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie
odpowiada.
6. Mapa w skali pomiędzy 1:10000 a 1:25000 niemodyfikowana pełna z lat. 80-tych kolorowa lub czarnobiała
7. Uwagi i odwołania uczestnik może złożyć nie później niż 10 minut po zamknięciu mety. Uwagi i
odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez uczestnika. Uwagi i odwołania rozstrzyga
Organizator Imprezy.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora
jest decyzją ostateczną.
9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
10. Zgłoszenie się i uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu rajdu oraz
jednoznacznym oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na aktywny udział w Imprezie (zajęciach
sportowych – rajdzie).

Informacje dodatkowe: kontakt na e-mail: edw.zolnowski@gmail.com tel. 506 780 483

IMPREZA NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO I ORGANIZOWANA JEST NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ.