Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVII Zima z Kompasem
2008-01-19
Che³m¿a
Marsze na Orientację
Szko³a Podstawowa nr 3 w Che³m¿y
Oddzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Urz±d Miasta w Che³m¿y
Urz±d Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê OM PTTK "SKARMAT" przy SM Na Skarpie w Toruniu
Pracownia Techniki Dentystycznej ALDENT - Che³m¿a
1 etap dzienny:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych (bez ograniczeñ wiekowych)
TD - ur. w 1995 i m³odsi (dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1992 - 1994 ( dru¿yny 2- 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1989 - 1991 ( dru¿yny 2 osobowe)
TS - ur. w 1988 i starsi ( dru¿yny 1-2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny
SP nr 3 w Che³m¿y przy ul. Gen. J. Hallera
Nietypowe, czarno-bia³e, czê¶ciowo aktualizowane.
9.00 - uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
Zg³oszenia ( imiê i nazwisko, kategoria startowa) nale¿y dokonaæ do dnia 15.01.2008, na jeden z adresów:
1. OM PTTK tel. (0-56)62-229-21 ul. Piekary 41, 87-100 Toruñ
2. Radek Gru¼lewski tel. (0 56) 675-32-10 ul. Poniatowskiego 37, 87-140 Che³m¿a
Wpisowe p³atne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi: TP - 3.0 z³ TD - 3.5 z³ TM - 4.0 z³ TJ - 4.5 z³ TS - 5.0 z³
Wpisowe dla osób wcze¶niej nie zg³oszonych (na jeden z w/w adresów) bêdzie podwy¿szone o 1 z³ bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
PKP:
1. Toruñ G³. 7.42 --> Che³m¿a 8.14 | Che³m¿a 14.35 --> Toruñ G³. 15.06 lub Che³m¿a 17.12 --> Toruñ G³. 17.44
2. Grudzi±dz G³. 7.17 --> Che³m¿a 8.20 | Che³m¿a 14.36 --> Grudzi±dz G³. 15.39 lub Che³m¿a 16.19 --> Grudzi±dz G³. 17.23
Ciep³y posi³ek po etapie !!