Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVII Zimowa InO EKOTONA
2008-02-16
okolice Grudzi±dza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudz±dzu,
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudz±dzu,
jeden etap dzienny w kategoriach:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD - urodzeni w 1995 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1992 - 1994 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1989 - 1991 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1988 i starsi (dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Specjalny O¶rodek Szkolno–Wychowawczy nr 2 w Grudzi±dzu ul. Kasprowicza 4
10:40
Zg³oszenia ( liczba osób, kategoria, jednostka zg³aszaj±ca, opiekun) nale¿y
dokonaæ do dnia 13 lutego 2008 r. do Beaty Chodziutko-Furso
nr tel. (0-56) 46 813 35, e-mail: beatachf@wp.pl
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi:
TP - 2z³; TD - 2,50 z³; TM - 3,00z³; TJ - 3,50 z³; TS - 4,00z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podw¿szeniu o 1 z³
bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko-Furso (0-56) 46 813 35, beatachf@wp.pl