Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXI Kopernikañskie MnO
2008-02-23
Toruñ Kaszczorek
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie"
1 etap dzienny
kat. TP - dla pocz±tkuj±cych (niezale¿nie od wieku)
kat. TO - dla bardziej zaawansowanych (niezale¿nie od wieku)
Gospodarstwo Agroturystyczne ul. Wie¿owa 1/5 w Toruniu - Kaszczorku
Las Miejski w Toruniu - Kaszczorku
1: 10000
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
Do dnia 20 lutego 2008 (nale¿y podaæ kategoriê startow± wraz z ilo¶ci± uczestników) na adres: Oddzia³ Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (056) 62-229-21
3.0 z³ w kat. TP
3.5 z³ w kat. TO
Zg³oszeni w terminie ( 20 lutego 2008) otrzymaj± okoliczno¶ciowy znaczek z imprezy.
Pozosta³e ¶wiadczenia to : mapa dla ka¿dego uczestnika,odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci zawodów, potwierdzenie punktów do Odznaki InO.
PODSUMOWANIE IMPREZY:
na ³amach NOWO¦CI w czwartek 28 lutego.