realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXI Kopernikañskie MnO
2008-02-23
Toruñ Kaszczorek
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie"
1 etap dzienny
kat. TP - dla pocz±tkuj±cych (niezale¿nie od wieku)
kat. TO - dla bardziej zaawansowanych (niezale¿nie od wieku)
Gospodarstwo Agroturystyczne ul. Wie¿owa 1/5 w Toruniu - Kaszczorku
Las Miejski w Toruniu - Kaszczorku
1: 10000
10.00 - 12.00 wydawanie materia³ów startowych
Do dnia 20 lutego 2008 (nale¿y podaæ kategoriê startow± wraz z ilo¶ci± uczestników) na adres: Oddzia³ Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (056) 62-229-21
3.0 z³ w kat. TP
3.5 z³ w kat. TO
Zg³oszeni w terminie ( 20 lutego 2008) otrzymaj± okoliczno¶ciowy znaczek z imprezy.
Pozosta³e ¶wiadczenia to : mapa dla ka¿dego uczestnika,odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci zawodów, potwierdzenie punktów do Odznaki InO.
PODSUMOWANIE IMPREZY:
na ³amach NOWO¦CI w czwartek 28 lutego.